Regulamin przyznawania stypendium z FPT

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POPIERANIA TWÓRCZOŚCI

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin przyznawania stypendium ze środków Funduszu Popierania Twórczości
(zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, kryteria i procedurę przyznawania stypendium oraz zasady przedstawiania sprawozdania z wykorzystania środków uzyskanych w ramach stypendium.

2. Fundusz Popierania Twórczości, (zwany dalej „Funduszem”), jest Funduszem specjalnym Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, (zwanym dalej „Stowarzyszeniem”), powołanym uchwałą Rady Stowarzyszenia z dnia 18 grudnia 1970 roku i działającym na podstawie Celów i zasad działania Funduszu oraz innych wewnętrznych regulacji Stowarzyszenia. Cele i zasady działania Funduszu określają źródło finansowania Funduszu, szczegółowe zasady wyłaniania i działania Zarządu Funduszu oraz zasady wspierania pracy Zarządu Funduszu przez Biuro Stowarzyszenia.

 

§2

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Portfolio – wyselekcjonowany materiał dokumentujący dorobek twórczy Wnioskodawcy, stanowiący podstawę do oceny jego umiejętności lub możliwości wykonania przedsięwzięcia w ramach stypendium, załączany do wniosku w formie określonej w Regulaminie (np. wybrane filmy, katalogi wystaw indywidualnych, fotografie, utwory, publikacje, fragmenty opublikowanych utworów, recenzje, treatment planowanego scenariusza, szkice planowanych dzieł, fakultatywnie rekomendacje itp.);

Projekt - koncepcja Wnioskodawcy, obejmująca zarówno pomysł na stworzenie nowego, oryginalnego autorskiego utworu opisanego we Wniosku, w tym opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (np. adaptacja, przekład językowy) oraz opisująca konkretne działania zmierzające do realizacji pomysłu;

Sprawozdanie – sprawozdanie z wykorzystania Stypendium na realizację Projektu, składane przez Stypendystę do Stowarzyszenia w formie i terminie określonym w Regulaminie;

Stypendium – jednorazowe świadczenie pieniężne, przyznawane w trybie konkursowym przez Zarząd Funduszu (w określonej wysokości) wyłącznie z przeznaczeniem na realizację Projektu);

Stypendysta – Wnioskodawca, któremu przyznano Stypendium;

Wniosek – wniosek o przyznanie Stypendium wypełniony i złożony zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie;

Wnioskodawca – osoba fizyczna zajmująca się indywidualną działalnością twórczą, która złożyła Wniosek o przyznanie Stypendium. W przypadku Wnioskodawcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub ograniczonego w zdolności do czynności prawnych pojęcie to obejmuje również przedstawiciela ustawowego Wnioskodawcy.

 

§ 3

1. Środki Funduszu przeznaczone są na udzielanie pomocy finansowej twórcom w formie Stypendium w celu:

 1. wspomagania różnych dziedzin twórczości;
 2. otaczania opieką działań twórczych o wysokiej wartości artystycznej;
 3. popierania twórczości naukowej, łączącej się z rozwojem kultury i sztuki.

2. Zarząd Funduszu dysponuje w danym roku środkami finansowymi do wysokości kwot zgromadzonych na koncie Funduszu.

3. Niewykorzystane środki pozostają do dyspozycji Zarządu Funduszu w roku następnym.

 

Zasady udzielania Stypendium

§ 4

1. O Stypendium może ubiegać się Wnioskodawca bez względu na to, czy jest członkiem Stowarzyszenia oraz czy Stowarzyszenie zarządza przysługującymi mu prawami autorskimi na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi.

2. W przypadku Projektów dotyczących utworów współautorskich przyznawane jest jedno Stypendium.

3. Stypendium przyznawane jest w szczególności na realizację przez Wnioskodawcę Projektów:

 1. muzycznych (kompozycje i opracowania – wszystkie gatunki muzyczne);
 2. literackich i naukowych (utwór poetycki, proza, reportaż, praca naukowa, tłumaczenie);
 3. teatralnych, filmowych i telewizyjnych (scenariusz, choreografia);
 4. z dziedziny sztuk wizualnych (dzieła malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, architektoniczne i inne).

4. Stypendium nie może być przeznaczone na:

 1. zakup środków trwałych i nieruchomości;
 2. zakup licencji;
 3. finansowanie nauki w szkołach lub na uczelniach wyższych ;
 4. finansowanie udziału w kursach doszkalających bądź podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 5. opłacaniu osób trzecich na potrzeby realizacji Projektu (w tym zamówienia kompozytorskie, muzycy sesyjni, produkcja muzyczna);
 6. wydanie i promocję gotowego dzieła autorskiego;
 7. organizację wydarzenia - koncert, spotkanie czy szkolenie;
 8. produkcję filmu czy wideoklipu.

5. Stypendium nie przyznaje się:

 1. dawnemu Stypendyście przed upływem 12 miesięcy od daty przyznania ostatniego Stypendium na dofinansowanie dowolnego Projektu (decyduje data wpływu wniosku do Stowarzyszenia) i rozliczonego zgodnie z § 12 Regulaminu;
 2. dawnemu Stypendyście, który nie złożył Sprawozdania do ostatnio otrzymanego Stypendium zgodnie z § 12 Regulaminu;
 3. Wnioskodawcy będącemu dłużnikiem Stowarzyszenia z tytułu niespłaconych pożyczek, składek lub innych świadczeń członkowskich;
 4. Wnioskodawcy będącemu dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym, chyba że otrzyma zgodę na zwolnienie Stypendium z egzekucji komorniczej;
 5. Wnioskodawcy, który został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa, w wyniku którego Stowarzyszenie poniosło szkodę;
 6. Wnioskodawcy, który jest zadłużony z tytułu zawartych ze Stowarzyszeniem umów licencyjnych;
 7. Wnioskodawcy, który bezumownie korzysta z utworów z repertuaru ZAiKS.

 

Wniosek o przyznanie Stypendium

§ 5

1. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym trzykrotnie w ciągu roku:

 1. od 1 stycznia do 15 lutego;
 2. od 1 maja do 15 czerwca;
 3. od 1 września do 15 października.

2. W danym naborze Wnioskodawca może ubiegać się o Stypendium na jeden Projekt. W przypadku złożenia przez tego samego Wnioskodawcę Wniosków o Stypendium na realizację kilku Projektów w ramach danego naboru rozpatrywany będzie wyłącznie ostatni złożony Wniosek (decyduje data wpływu Wniosku do Stowarzyszenia).

3. Aby wziąć udział w naborze, Wnioskodawca wypełnia formularz Wniosku dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: https://zaiks.org.pl/dla-autorow/fundusz-popierania-tworczosci/wniosek-o-stypendium-fpt. Wniosek można przesłać do Stowarzyszenia online za pomocą funkcjonalności strony internetowej.

4. W szczególnych okolicznościach, na umotywowaną prośbę Wnioskodawcy, za zgodą Zarządu Funduszu Wniosek można sporządzić w formie pisemnej i przesłać do Stowarzyszenia pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie. Formularz wniosku do wydruku dostępny jest pod adresem: https://app.zaiks.org.plhttps://app.zaiks.org.pl/media/agjgp1tw/formularz-o-stypendium-fpt_do-podpisu.pdf.

5. Do Wniosku, w zależności od rodzaju Projektu, którego realizacja ma być finansowana, należy dołączyć następujące załączniki:

 1. oświadczenie przedstawiciela ustawowego Wnioskodawcy, że działa w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 2. Portfolio w formie elektronicznej - przesłane przy użyciu funkcjonalności dostępnej na stronie internetowej Stowarzyszenia lub na nośniku danych w przypadku wysłania Wniosku pocztą tradycyjną lub złożenia w siedzibie Stowarzyszenia - jeśli Wniosek dotyczy Projektu plastycznego lub fotograficznego;
 3. zgodę autora utworu pierwotnego - jeśli Wniosek dotyczy Projektu stanowiącego opracowanie utworu chronionego;
 4. treatment dotyczący Projektu - jeśli Wniosek dotyczy Projektu napisania scenariusza filmowego lub telewizyjnego.

6. Warunkiem rozpatrzenia Wniosku jest jego prawidłowe wypełnienie w języku polskim lub angielskim i złożenie wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 5, w terminach określonych w ust. 1.

7. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest weryfikacja prawidłowości przygotowanych załączników do Wniosku, w tym również pod kątem złośliwego oprogramowania. Ponadto załączniki powinny spełniać następujące wymogi:

 1. Portfolio powinno być przygotowane wyłącznie w formie jednej prezentacji (w postaci linku lub zapisanej w PDF, należy uwzględnić optymalną wielkość pliku) w sposób uporządkowany i czytelny;
 2. treatment powinien być przygotowany wyłącznie w formie dokumentu tekstowego
  (do 10 str.);
 3. dopuszczalne są jedynie następujące formaty plików: pliki tekstowe: rtf, doc, pdf, docx; audio: mp3, wav; video: mpg, mpeg, avi, mp4; zdjęcia: jpg, png;
 4. objętość załączników nie może przekroczyć 20 MB;
 5. plikom powinny być nadawane krótkie/hasłowe nazwy (max. 15 znaków).

8. Wszelkie inne materiały lub załączniki, niewskazane w Regulaminie, dołączone do Wniosku nie podlegają ocenie ani zwrotowi, lecz zostają zniszczone.

9. Do końca trwania naboru możliwe jest wprowadzanie przez Wnioskodawcę zmian i uzupełnień do Wniosku za pośrednictwem dedykowanego formularza lub drogą mailową. Po upływie terminu naboru określonego w ust. 1 wprowadzanie zmian i uzupełnień do Wniosków nie będzie możliwe.

10. Informacja na temat wpłynięcia Wniosku do Stowarzyszenia jest generowana automatycznie po wysłaniu Wniosku i przesyłana Wnioskodawcy drogą mailową po potwierdzeniu złożenia wniosku za pośrednictwem linku przesłanego na podany adres email wraz z załącznikami w postaci kopii Wniosku, Regulaminu oraz oświadczeń.

11. Dopiero z chwilą otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10, oraz kliknięcia na zmieszczony w wiadomości link aktywacyjny potwierdzający poprawność zawartych we Wniosku informacji, Wniosek należy uznać za złożony i zarejestrowany w systemie Funduszu. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie poprawnie złożonego wniosku w oddzielnej wiadomości.

12. Potwierdzenie wpływu Wniosku, o którym mowa w ust. 11, nie świadczy o jego zgodności z wymogami formalnymi wskazanymi w Regulaminie.

13. Złożenie Wniosku o przyznanie Stypendium jest równoznaczne z:

 1. akceptacją warunków określonych w Regulaminie;
 2. wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie podanych przez Wnioskodawcę danych osobowych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Wnioskodawców stanowi załącznik do Regulaminu;
 3. wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska), wysokości przyznanego stypendium na stronach Stowarzyszenia w związku z ogłoszeniem decyzji o przyznaniu Stypendium;
 4. zobowiązaniem, że prawa majątkowe do utworu będącego przedmiotem stypendium pozostaną przy Wnioskodawcy.

 

Ocena wniosku o przyznanie Stypendium

§ 6

1. Przed skierowaniem na posiedzenie Zarządu Funduszu Wniosek jest oceniany pod względem merytorycznym i przedstawiany do zaopiniowania Zarządowi Sekcji Stowarzyszenia właściwej ze względu na rodzaj wspieranej twórczości. Lista poszczególnych Sekcji działających w Stowarzyszeniu jest dostępna na stronie ZAiKS-u: https://zaiks.org.pl/artykuly/2020/maj/sekcje-zaiks-u. Zarząd właściwej Sekcji Stowarzyszenia otrzymuje Wniosek wraz z informacją o otrzymanych przez Wnioskodawcę w ostatnich 3 latach Stypendiach oraz, na wniosek Zarządu właściwej Sekcji Stowarzyszenia, Sprawozdaniami lub ich opisami.

2. W wyjątkowych przypadkach stosowną opinię może wydać Przewodniczący Zarządu właściwej Sekcji Stowarzyszenia.

3. Wnioski, które nie uzyskały stosownych opinii przed posiedzeniem Zarządu Funduszu, z przyczyn leżących po stronie Zarządu właściwej Sekcji Stowarzyszenia, są przekazywane bez opinii na najbliższe posiedzenie Zarządu Funduszu. Zarząd Funduszu podejmie decyzję o rozpatrzeniu Wniosku bez opinii Zarządu właściwej Sekcji Stowarzyszenia lub o zwrocie Wniosku do Zarządu właściwej Sekcji Stowarzyszenia o wydanie opinii w przedmiocie Wniosku przed kolejnym posiedzeniem Zarządu Funduszu. Wnioskodawca otrzymuje informację o ww. decyzji.

4. Zarząd właściwej Sekcji Stowarzyszenia nie opiniuje Wniosku, który uzyskał poparcie Przewodniczącego Zarządu Funduszu zgodnie z § 7 ust. 7.

5. Ocena merytoryczna Wniosku obejmuje sprawdzenie takich kryteriów, jak np.:

 1. oryginalność i wartość artystyczna Projektu;
 2. zgodność Projektu z celami działalności Funduszu;
 3. dorobek twórczy i artystyczny Wnioskodawcy.

6. Wnioski, w których stwierdzono jeden z poniższych błędów formalnych, podlegają odrzuceniu:

 1. Wniosek został złożony poza terminami, o których mowa w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem
  9 ust. 1;
 2. Wniosek nie posiada załączników, o których mowa w § 5 ust. 5;
 3. wskazano jeden z celów dofinansowania wymienionych w §4 ust. 4;
 4. Wniosek jest sprzeczny z § 4 ust. 5, np. nie minął rok od przyznania ostatniego Stypendium lub brakuje Sprawozdania rozliczającego ostatnie Stypendium;
 5. wskazanie niewłaściwego gatunku twórczości dla Projektu.

 

Przyznanie Stypendium

§ 7

1. Zarząd Funduszu na posiedzeniu podejmuje decyzję o przyznaniu Stypendium.

2. Posiedzenia Zarządu Funduszu zwołuje Przewodniczący Zarządu Funduszu lub jego zastępca. Uczestników posiedzeń Zarządu Funduszu obowiązuje poufność przebiegu obrad.

3. Zarząd Funduszu zbiera się trzy razy do roku tj. w kwietniu, sierpniu i grudniu.

4. Odpowiednio do ww. terminów rozpatrywane będą wnioski złożone do dnia 15 lutego, 15 czerwca, 15 października. Decyzją Przewodniczącego Zarządu Funduszu nierozpatrzone wnioski mogą zostać przekazane na kolejne posiedzenie Zarządu Funduszu.

5. Zarząd Funduszu nie rozpatruje Wniosków:

 1. które nie uzyskały opinii Zarządu właściwej Sekcji Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 7;
 2. odrzuconych na podstawie § 6 ust. 6.

6. Zarząd może odmówić przyznania Stypendium Wnioskodawcy, który:

 1. pozostaje ze Stowarzyszeniem w sporze sądowym, administracyjnym lub innym toczącym się przed organami państwowymi;
 2. jest podejrzanym lub oskarżonym w postępowaniu karnym, w którym ZAiKS ma status pokrzywdzonego;
 3. podejmuje działania sprzeczne z celami lub interesami Stowarzyszenia, w tym działania w sferze publicznej, które naruszają lub mogą skutkować naruszeniem dóbr osobistych, w tym w szczególności renomy i wizerunku Stowarzyszenia.

7. W wyjątkowych przypadkach można odstąpić od wymogu uzyskania opinii Zarządu właściwej Sekcji Stowarzyszenia lub przedstawienia Sprawozdania zgodnie z § 12. Decyzję w tym zakresie może podjąć Przewodniczący Zarządu Funduszu.

8. Z powodu braku środków w Funduszu, posiedzenie Zarządu Funduszu może nie zostać zwołane. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący Zarządu Funduszu.

9. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zarządu Funduszu może zwołać posiedzenie w innym terminie.

 

§ 8

1. Decyzję o wysokości Stypendium każdorazowo podejmuje Zarząd Funduszu, biorąc pod uwagę charakter Projektu objętego Wnioskiem, wysokość posiadanych środków i liczbę wniosków.

2. Dane Stypendystów (imię i nazwisko) oraz wysokość przyznanego Stypendium, publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

3. Decyzje podejmowane przez Zarząd Funduszu są ostateczne. Nie można się od nich odwołać.

4. W przypadku stwierdzenia, że we Wniosku podano nieprawdziwe informacje lub złożono nieprawdziwe oświadczenia następuje odrzucenie Wniosku lub anulowanie podjętej decyzji o udzieleniu finansowania. Stowarzyszeniu przysługuje wówczas prawo żądania zwrotu przyznanego Stypendium.

5. Dokumenty złożone przez Wnioskodawców, którzy nie otrzymali Stypendium, ulegają zniszczeniu.

 

§ 9

1. Przewodniczący Zarządu Funduszu w porozumieniu z Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia i pełnomocnikiem Rady Stowarzyszenia na szczególną, umotywowaną prośbę Wnioskodawcy może podjąć decyzję o uwzględnieniu Wniosku poza posiedzeniami Zarządu Funduszu.

2. Warunkiem zastosowania trybu, o którym mowa w ust. 1, jest zaistnienie szczególnych okoliczności, które uzasadniają pilne rozpatrzenie Wniosku, w tym między innymi:

 1. niezwykle wysoka wartość artystyczna Projektu lub jego szczególne znaczenie dla kultury i sztuki;
 2. krótki termin realizacji Projektu lub jego okazjonalny charakter;
 3. inne przyczyny istotne dla realizacji statutowych celów działalności Stowarzyszenia.

3. Decyzja o zastosowaniu trybu, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywana do wiadomości Zarządu Funduszu na najbliższym posiedzeniu.

 

Wypłata Stypendium

§ 10

1. Warunkiem wypłaty Stypendium jest podanie danych wskazanych w instrukcji przesłanej drogą mailową lub na piśmie wraz z informacją o przyznaniu Stypendium. Instrukcja zawiera w szczególności zasady i zakres danych osobowych przedkładanych w celu rozliczenia podatkowego przyznanego Stypendium.

2. Stypendysta wskazuje formę, w jakiej chce otrzymać Stypendium:

 1. przelewem na wskazany przez Stypendystę numer rachunku bankowego;
 2. przekazem pocztowym.

3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Stypendium z przyczyn leżących po stronie Stypendysty (np. z powodu niepodania numeru rachunku bankowego, nieodebrania przekazu pocztowego).

 

§ 11

1. Niespełnienie warunków wskazanych w § 10 ust. 1 lub 2 w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia otrzymania informacji o przyznaniu Stypendium, skutkuje utratą prawa do dofinansowania.

2. Informacja o możliwości utraty prawa do dofinansowania wysyłana jest do Stypendysty po upływie 1 miesiąca od dnia przyznania Stypendium. Jeżeli w ciągu 1 miesiąca od otrzymania tej informacji, Stypendysta uzupełni braki, o których mowa ust. 1, dofinansowanie zostanie wypłacone.

3. Kwota niewypłaconego dofinansowania wraca do puli środków będących w dyspozycji Zarządu Funduszu.

 

Złożenie Sprawozdania

§ 12

1. Z przyznanego Stypendium należy każdorazowo złożyć Sprawozdanie na odpowiednim formularzu, nie później niż w terminie dwóch lat od daty przyznania Stypendium.

2. Sprawozdanie:

 1. można przesłać online do Stowarzyszenia wraz z załącznikami (za pomocą funkcjonalności strony internetowej): https://zaiks.org.pl/dla-autorow/fundusz-popierania-tworczosci/sprawozdanie-ze-stypendium-fpt, lub
 2. można wydrukować, własnoręcznie podpisać i przesłać pocztą tradycyjną wraz z odpowiednimi załącznikami na adres siedziby Stowarzyszenia (list z dopiskiem „Fundusz Popierania Twórczości”). Formularz Sprawozdania papierowego dostępny jest na stronie: https://app.zaiks.org.plhttps://app.zaiks.org.pl/media/r2obsbjg/sprawozdanie-ze-stypendium-fpt_w1-2.pdf.

3. Sprawozdanie powinno zawierać opis merytoryczny podjętych działań (bez zestawienia wydatków), dane Stypendysty i oznaczenie Projektu, którego Sprawozdanie dotyczy, datę przyznania Stypendium oraz, jeżeli jest to możliwe w zależności od rodzaju wspieranej działalności twórczej jako załącznik: kopię rękopisu, scenariusza, zapisu nutowego, tekstu piosenki itp.

4. Stypendysta może złożyć prośbę o przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, lub zmianę celu wykorzystania Stypendium, o ile nie nastąpi zmiana zasadniczej koncepcji Projektu.

5. Jeśli Stypendysta – w terminie, o którym mowa w ust. 1 - nie zrealizuje Projektu, na który uzyskał Stypendium, bądź nie złoży Sprawozdania będzie zobowiązany zwrócić kwotę Stypendium.

6. Stypendysta dołoży starań, aby umieścić logotyp Stowarzyszenia w materiałach internetowych i papierowych promujących Projekt, który uzyskał Stypendium, wraz z adnotacją: „Autor/Autorka otrzymał/otrzymała stypendium z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS”.

7. Każde wykorzystanie logotypu Stowarzyszenia powinno nastąpić zgodnie z księgą znaku dostępną na stronie internetowej Stowarzyszenia. Stypendysta powinien każdorazowo przekazać przygotowane materiały zawierające logo Stowarzyszenia do akceptacji Stowarzyszenia na adres mailowy: komunikacja@zaiks.org.pl.

 

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Adresem mailowym właściwym w sprawach związanych ze Stypendiami, Sprawozdaniami wszelkimi oświadczeniami lub wnioskami dotyczącymi środków z FPT, jest FPT@zaiks.org.pl. Odpowiedzi na pytania będą udzielane wyłącznie Wnioskodawcy/Stypendyście lub osobie należycie przez niego umocowanej np. na podstawie pełnomocnictwa zgodnie z zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.