Regulamin przyznawania dotacji z FPT

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POPIERANIA TWÓRCZOŚCI

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin przyznawania dotacji ze środków Funduszu Popierania Twórczości (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, kryteria i procedurę przyznawania dotacji oraz zasady przedstawiania sprawozdania z wykorzystania środków uzyskanych w ramach dotacji.

2. Fundusz Popierania Twórczości, (zwany dalej „Funduszem”), jest Funduszem specjalnym Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, (zwanym dalej „Stowarzyszeniem”), powołanym uchwałą Rady Stowarzyszenia z dnia 18 grudnia 1970 roku i działającym na podstawie Celów i zasad działania Funduszu oraz innych wewnętrznych regulacji Stowarzyszenia. Cele i zasady działania Funduszu określają źródło finansowania Funduszu, szczegółowe zasady wyłaniania i działania Zarządu Funduszu oraz zasady wspierania pracy Zarządu Funduszu przez Biuro Stowarzyszenia.

 

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Beneficjent – Wnioskodawca, któremu przyznano Dotację;

Dotacja – jednorazowe świadczenie pieniężne, przyznawane w trybie konkursowym przez Zarząd Funduszu (w określonej wysokości) wyłącznie z przeznaczeniem na realizację Przedsięwzięcia;

Portfolio – wyselekcjonowany materiał dokumentujący przedsięwzięcia i projekty zrealizowane dotychczas przez Wnioskodawcę, stanowiący podstawę do oceny jego umiejętności lub możliwości wykonania Przedsięwzięcia w ramach Dotacji, załączany do wniosku w formie określonej w Regulaminie;

Przedsięwzięcie - koncepcja Wnioskodawcy, obejmująca zarówno pomysł na organizację i realizację przedsięwzięć lub wydarzeń z zakresu sztuki, kultury i twórczości o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, jak i konkretne działania zmierzające do realizacji tej koncepcji;

Sprawozdanie – sprawozdanie z wykorzystania Dotacji na realizację Przedsięwzięcia, składane przez Beneficjenta do Stowarzyszenia w formie i terminie określonym w Regulaminie;

Wniosek – wniosek o przyznanie Dotacji wypełniony i złożony zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie;

Wnioskodawca – podmiot, który złożył Wniosek o przyznanie Dotacji. W przypadku Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pojęcie to obejmuje również należycie umocowanego do działania przedstawiciela Wnioskodawcy.

 

§ 3

1. Środki Funduszu przeznaczone są na udzielanie pomocy finansowej w formie Dotacji, których celem jest wsparcie Przedsięwzięć z zakresu sztuki, kultury i twórczości.

2. Zarząd Funduszu dysponuje w danym roku środkami finansowymi do wysokości kwot zgromadzonych na koncie Funduszu.

3. Niewykorzystane środki pozostają do dyspozycji Zarządu Funduszu w roku następnym.

 

Zasady udzielania Dotacji

§ 4

1. Wnioskodawcami mogą być:

 1. organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia;
 2. szkoły i placówki edukacyjne podejmujące działania o profilu artystycznym;
 3. wyższe uczelnie;
 4. samorządy;
 5. przedsiębiorcy z sektora kultury i sektora kreatywnego;
 6. inne podmioty w uzasadnionych przypadkach.

2. Dotacje przyznawane są w szczególności na realizację przez Wnioskodawcę następujących rodzajów Przedsięwzięć:

 1. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym w tym np. przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych);
 2. organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
 3. realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych;
 4. działania interdyscyplinarne;
 5. rejestracja nagrań audio/video, video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji zbiorowych (w tym publikacji w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury i nauki;
 6. organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych;
 7. organizacja uroczystości upamiętniających ważne dla kultury i sztuki postacie, wydarzenia, rocznice.

3. Środki z Dotacji nie mogą być przeznaczone na:

 1. zakup licencji,
 2. bieżące koszty administracyjne np. wynagrodzenia dla personelu, zakup materiałów biurowych itp.,
 3. koszty cateringu,
 4. przedsięwzięcia, które trwają lub zostały już zakończone,
 5. finansowanie udziału w kursach doszkalających bądź podnoszących kwalifikacje zawodowe.

4. Dotacji nie przyznaje się Wnioskodawcy, który:

 1. jest dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym, chyba że otrzyma zgodę na zwolnienie Dotacji z egzekucji komorniczej;
 2. jest dawnym Beneficjentem, który nie złożył Sprawozdania do ostatnio otrzymanej Dotacji zgodnie z § 12 Regulaminu;
 3. podlega postanowieniom § 10 ust. 2 pkt b) z powodu naruszenia § 10 ust. 1 Regulaminu,
 4. został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa, w wyniku którego Stowarzyszenie poniosło szkodę;
 5. jest zadłużony z tytułu zawartych ze Stowarzyszeniem umów licencyjnych;
 6. bezumownie korzysta z utworów z repertuaru ZAiKS.

 

Wniosek o przyznanie Dotacji

§ 5

1. Nabór Wniosków odbywa się w trybie konkursowym trzykrotnie w ciągu roku:

 1. od 1 stycznia do 15 lutego;
 2. od 1 maja do 15 czerwca;
 3. od 1 września do 15 października.

2. Aby wziąć udział w naborze, Wnioskodawca wypełnia formularz Wniosku dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: https://zaiks.org.pl/dla-autorow/fundusz-popierania-tworczosci/wniosek-o-dotacje-fpt. Wniosek można przesłać do Stowarzyszenia online do Stowarzyszenia (za pomocą funkcjonalności strony internetowej).

3. W szczególnych okolicznościach, na umotywowaną prośbę Wnioskodawcy, za zgodą Zarządu Funduszu Wniosek można sporządzić w formie pisemnej i przesłać do Stowarzyszenia pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie. Formularz wniosku do wydruku dostępny jest pod adresem: https://app.zaiks.org.plhttps://app.zaiks.org.pl/media/a1cjwrg4/formularz-o-dotacje-fpt_do-podpisu.pdf.

4. Do Wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. dane oraz dokumenty identyfikujące Wnioskodawcę oraz osobę umocowaną do jego reprezentacji (np. skany pełnomocnictw);
 2. Portfolio w formie elektronicznej - przesłane przy użyciu funkcjonalności dostępnej na stronie internetowej Stowarzyszenia lub na nośniku danych w przypadku wysłania Wniosku pocztą tradycyjną lub złożenia w siedzibie Stowarzyszenia;
 3. program z repertuarem chronionym, który będzie wykorzystywany w ramach Przedsięwzięcia;
 4. oświadczenie.

5. Warunkiem rozpatrzenia Wniosku jest jego prawidłowe wypełnienie w języku polskim lub angielskim i złożenie wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 4, w terminach określonych w ust. 1.

6. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest weryfikacja prawidłowości przygotowanych załączników do Wniosku, w tym również pod kątem złośliwego oprogramowania. Ponadto załączniki powinny spełniać następujące wymogi:

 1. Portfolio powinno być przygotowane wyłącznie w formie jednej prezentacji (w postaci linku lub zapisanej w PDF, należy uwzględnić optymalną wielkość pliku) w sposób uporządkowany i czytelny;
 2. dopuszczalne są jedynie następujące formaty plików: pliki tekstowe:, doc, pdf, docx; audio: mp3, wav; video: mpg, mpeg, avi, mp4; zdjęcia: jpg, png;
 3. objętość załączników nie może przekroczyć 20 MB;
 4. plikom powinny być nadawane krótkie/hasłowe nazwy (max. 15 znaków).

7. Wszelkie inne materiały lub załączniki, niewskazane w Regulaminie, dołączone do Wniosku nie podlegają ocenie ani zwrotowi, lecz zostają zniszczone.

8. Do końca trwania naboru możliwe jest wprowadzanie przez Wnioskodawcę zmian i uzupełnień do Wniosku za pośrednictwem dedykowanego formularza lub drogą mailową. Po upływie terminu naboru określonego w ust. 1 wprowadzanie zmian i uzupełnień do Wniosków nie będzie możliwe.

9. Informacja na temat wpłynięcia Wniosku do Stowarzyszenia jest generowana automatycznie po wysłaniu Wniosku i przesyłana Wnioskodawcy drogą mailową po potwierdzeniu złożenia wniosku za pośrednictwem linku przesłanego na podany adres email wraz z załącznikami w postaci kopii Wniosku, Regulaminu oraz oświadczeń.

10. Dopiero z chwilą otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9, oraz kliknięcia na zamieszczony w wiadomości link aktywacyjny potwierdzający poprawność zawartych we Wniosku informacji Wniosek należy uznać za złożony i zarejestrowany w systemie Funduszu. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie poprawnie złożonego wniosku w oddzielnej wiadomości.

11. Potwierdzenie wpływu Wniosku, o którym mowa w ust. 10, nie świadczy o jego zgodności z wymogami formalnymi wskazanymi w Regulaminie.

12. Złożenie Wniosku o przyznanie Dotacji jest równoznaczne z:

 1. akceptacją warunków określonych w Regulaminie;
 2. wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie podanych przez Wnioskodawcę danych osobowych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Wnioskodawców stanowi załącznik do Regulaminu;
 3. wyrażeniem zgody na opublikowanie informacji dotyczących Wnioskodawcy, w tym danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy), oraz wysokości przyznanej Dotacji wraz z nazwą Przedsięwzięcia na stronach Stowarzyszenia w związku z ogłoszeniem decyzji o przyznaniu Dotacji.

 

Ocena wniosku o przyznanie Dotacji

§ 6

1. Przed skierowaniem na posiedzenie Zarządu Funduszu Wniosek jest oceniany pod względem merytorycznym i przedstawiany do zaopiniowania Zarządowi Sekcji Stowarzyszenia właściwej ze względu na rodzaj wspieranej twórczości. Lista poszczególnych Sekcji działających w Stowarzyszeniu jest dostępna na stronie ZAiKS-u: https://zaiks.org.pl/artykuly/2020/maj/sekcje-zaiks-u. Zarząd właściwej Sekcji Stowarzyszenia otrzymuje Wniosek wraz z informacją o otrzymanych przez Wnioskodawcę w ostatnich 3 latach Dotacjach oraz, na wniosek Zarządu właściwej Sekcji Stowarzyszenia, do wglądu złożonymi przez Wnioskodawcę Sprawozdaniami lub opisami dotyczącymi Przedsięwzięcia.

2. Jeśli wymaga tego charakter Przedsięwzięcia, Wniosek może zostać zaopiniowany przez Zarządy więcej niż jednej Sekcji.

3. W wyjątkowych przypadkach stosowną opinię może wydać Przewodniczący Zarządu Sekcji.

4. Wnioski, które nie uzyskały stosownych opinii przed posiedzeniem Zarządu Funduszu, z przyczyn leżących po stronie Zarządu właściwej Sekcji Stowarzyszenia, są przekazywane bez opinii na najbliższe posiedzenie Zarządu Funduszu. Zarząd Funduszu podejmie decyzję o rozpatrzeniu Wniosku bez opinii Zarządu właściwej Sekcji Stowarzyszenia lub o zwrocie Wniosku do Zarządu właściwej Sekcji Stowarzyszenia o wydanie opinii w przedmiocie Wniosku przed kolejnym posiedzeniem Zarządu Funduszu. Wnioskodawca otrzymuje informację o ww. decyzji.

5. Zarząd właściwej Sekcji Stowarzyszenia nie opiniuje Wniosku, który uzyskał poparcie Przewodniczącego Zarządu Funduszu zgodnie z § 7 ust. 7.

6. Ocena merytoryczna Wniosku obejmuje sprawdzenie takich kryteriów, jak np.:

 1. wartość artystyczna Przedsięwzięcia;
 2. zakres wykorzystania w ramach Przedsięwzięcia repertuaru chronionego przez Stowarzyszenie;
 3. zgodność Przedsięwzięcia z celami działalności Funduszu;
 4. dotychczasową działalność Wnioskodawcy na rzecz sztuki, kultury i twórczości.

7. Wnioski, w których stwierdzono jeden z poniższych błędów formalnych, podlegają odrzuceniu:

 1. Wniosek został złożony poza terminami, o których mowa w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem
  9 ust. 1;
 2. Wniosek nie posiada załączników, o których mowa w § 5 ust. 4;
 3. wskazano jeden z celów dofinansowania wymienionych w §4 ust. 3;
 4. Wniosek jest sprzeczny z § 4 ust. 4, np. wskutek braku złożenia Sprawozdania w terminie określonym w § 12.

 

Przyznanie Dotacji

§ 7

1. Zarząd Funduszu na posiedzeniu podejmuje decyzję o przyznaniu Dotacji.

2. Posiedzenia Zarządu Funduszu zwołuje Przewodniczący Zarządu Funduszu lub jego zastępca. Uczestników posiedzeń Zarządu Funduszu obowiązuje poufność przebiegu obrad.

3. Zarząd Funduszu zbiera się trzy razy do roku tj. w kwietniu, sierpniu i grudniu.

4. Odpowiednio do ww. terminów rozpatrywane będą wnioski złożone do dnia 15 lutego, 15 czerwca, 15 października. Decyzją Przewodniczącego Zarządu Funduszu nierozpatrzone wnioski mogą zostać przekazane na kolejne posiedzenie Zarządu Funduszu.

5. Zarząd Funduszu nie rozpatruje Wniosków:

 1. które nie uzyskały opinii Zarządu właściwej Sekcji Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 7,
 2. odrzuconych na podstawie § 6 ust. 7.

6. Zarząd może odmówić przyznania Dotacji Wnioskodawcy, który:

 1. pozostaje ze Stowarzyszeniem w sporze sądowym, administracyjnym lub innym toczącym się przed organami państwowymi;
 2. jest podejrzanym lub oskarżonym w postępowaniu karnym, w którym ZAiKS ma status pokrzywdzonego;
 3. podejmuje działania sprzeczne z celami lub interesami Stowarzyszenia, w tym działania w sferze publicznej, które naruszają lub mogą skutkować naruszeniem dóbr osobistych, w tym w szczególności renomy i wizerunku Stowarzyszenia.

7. W wyjątkowych przypadkach można odstąpić od wymogu uzyskania opinii Zarządu właściwej Sekcji Stowarzyszenia lub przedstawienia Sprawozdania zgodnie z § 12. Decyzję w tym zakresie może podjąć Przewodniczący Zarządu Funduszu.

8. Z powodu braku środków w Funduszu, posiedzenie Zarządu Funduszu może nie zostać zwołane. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący Zarządu Funduszu.

9.W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zarządu Funduszu może zwołać posiedzenie w innym terminie.

 

§ 8

1. Decyzję o wysokości Dotacji każdorazowo podejmuje Zarząd Funduszu, biorąc pod uwagę charakter Przedsięwzięcia objętego Wnioskiem, wysokość posiadanych środków i liczbę wniosków.

2. Informacje o Beneficjentach oraz o wysokości uzyskanej przez nich Dotacji publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

3. Decyzje podejmowane przez Zarząd Funduszu są ostateczne. Nie można się od nich odwołać.

4. W przypadku stwierdzenia, że we Wniosku podano nieprawdziwe informacje lub złożono nieprawdziwe oświadczenia następuje odrzucenie Wniosku lub anulowanie podjętej decyzji o udzieleniu finansowania. Stowarzyszeniu przysługuje wtedy prawo żądania zwrotu przyznanej Dotacji.

5. Dokumenty złożone przez Wnioskodawców, którzy nie otrzymali Dotacji, ulegają zniszczeniu.

 

§ 9

1. Przewodniczący Zarządu Funduszu w porozumieniu z Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia i pełnomocnikiem Rady Stowarzyszenia na szczególną, umotywowaną prośbę Wnioskodawcy może podjąć decyzję o uwzględnieniu Wniosku poza posiedzeniami Zarządu Funduszu.

2. Warunkiem zastosowania trybu, o którym mowa w ust. 1, jest zaistnienie szczególnych okoliczności, które uzasadniają pilne rozpatrzenie Wniosku, w tym między innymi:

 1. ryzyko poważnych strat po stronie Wnioskodawcy (np. upływ terminów urzędowych);
 2. niezwykle wysoka wartość artystyczna Przedsięwzięcia lub jego szczególne znaczenie dla kultury i sztuki;
 3. krótki termin realizacji Przedsięwzięcia lub jego okazjonalny charakter;
 4. inne przyczyny istotne dla statutowych celów działalności ZAiKS.

3. Decyzja o zastosowaniu trybu, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywana do wiadomości Zarządu Funduszu na najbliższym posiedzeniu.

 

§ 10

1. Z chwilą uzyskania Dotacji Beneficjent podejmuje następujące zobowiązania:

 1. jeśli Przedsięwzięcie objęte Dotacją wiąże się z wykorzystaniem utworów, które podlegają lub mogłyby podlegać pod zbiorowy zarząd Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz zezwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lutego 1995r. – Beneficjent uzyska wszystkie niezbędne prawa na korzystanie z utworów wyłącznie w formie umowy licencji;
 2. tym samym Beneficjent zobowiązuje się do niezawierania umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych z twórcami utworów, o których mowa w punkcie a);
 3. w przypadku, o którym mowa w punkcie a), Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień umów licencji, w tym zwłaszcza warunków i terminów regulowania opłat licencyjnych;
 4. Beneficjent zobowiązuje się do informowania opinii publicznej o otrzymaniu Dotacji, co najmniej poprzez:
 1. umieszczenie na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych
  (jeśli ma taką stronę lub profil w mediach społecznościowych) informacji o otrzymaniu Dotacji oraz logotypu Stowarzyszenia jako mecenasa lub partnera dotowanego Przedsięwzięcia;
 2. umieszczenie logotypu Stowarzyszenia jako mecenasa lub partnera dotowanego Przedsięwzięcia na plakatach, zaproszeniach i wszystkich innych materiałach promujących Przedsięwzięcie.

Wykorzystanie logotypu Stowarzyszenia powinno nastąpić zgodnie z księgą znaku dostępną na stronie internetowej Stowarzyszenia. Beneficjent powinien każdorazowo przekazać przygotowane materiały zawierające logo Stowarzyszenia do akceptacji Stowarzyszenia na adres mailowy: komunikacja@zaiks.org.pl.

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 pkt a) – c) Beneficjent:

 1. będzie zobowiązany zwrócić kwotę Dotacji w całości;
 2. utraci prawo do ubiegania się o Dotacje w okresie 3 lat, licząc od dnia zwrotu kwoty otrzymanej Dotacji.

3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 pkt d) Zarząd Funduszu może nałożyć na Beneficjenta obowiązek zwrotu do 20% otrzymanej Dotacji w zależności od stopnia naruszenia ww. postanowienia.

 

Wypłata Dotacji

§ 11

1. Warunkiem wypłaty Dotacji jest podanie prawidłowego numeru rachunku bankowego Beneficjenta we Wniosku lub z chwilą otrzymania informacji o przyznaniu Dotacji.

2. Wypłata Dotacji następuje przelewem na wskazany przez Beneficjenta numer rachunku bankowego.

3. Udzielenie Dotacji nie wymaga zawarcia przez Stowarzyszenie umowy z Beneficjentem. Stowarzyszenie nie przyjmuje faktur i not finansowych wystawionych na kwotę Dotacji.

4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Dotacji z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta (np. z powodu niepodania numeru rachunku bankowego).

5. Niedopełnienie obowiązków wskazanych w ust. 1 w terminie 2 tygodni, licząc od dnia otrzymania informacji o przyznaniu Dotacji, skutkuje utratą prawa do dofinansowania.

6. Informacja o możliwości utraty prawa do dofinansowania wysyłana jest do Beneficjenta po upływie 1 miesiąca od dnia przyznania Dotacji. Jeżeli w ciągu 1 miesiąca od otrzymania tej informacji, Beneficjent uzupełni braki, o których mowa ust. 1, dofinansowanie zostanie wypłacone.

7. Kwota niewypłaconego dofinansowania wraca do puli środków będących w dyspozycji Zarządu Funduszu.

 

Złożenie Sprawozdania

§ 12

1. Z przyznanej Dotacji należy każdorazowo złożyć Sprawozdanie na odpowiednim formularzu, nie później niż w ciągu 30 dni od wskazanego we Wniosku terminu zakończenia realizacji dotowanego Przedsięwzięcia.

2. Sprawozdanie:

 1. można przesłać online do Stowarzyszenia wraz z załącznikami (za pomocą funkcjonalności strony internetowej): https://zaiks.org.pl/dla-autorow/fundusz-popierania-tworczosci/sprawozdanie-z-dotacji-fpt, lub
 2. można wydrukować, własnoręcznie podpisać i przesłać pocztą tradycyjną wraz z odpowiednimi załącznikami na adres siedziby Stowarzyszenia (list z dopiskiem „Fundusz Popierania Twórczości”). Formularz Sprawozdania papierowego dostępny jest na stronie: https://app.zaiks.org.plhttps://app.zaiks.org.pl/media/olmkxfjk/sprawozdanie-z-dotacji-fpt_w1-2.pdf 

3. Sprawozdanie powinno zawierać opis merytoryczny podjętych działań (wraz z zestawieniem wydatków), dane dotyczące osoby składającej Sprawozdanie i oznaczenie Przedsięwzięcia, którego Sprawozdanie dotyczy, datę przyznania Dotacji oraz:

 1. kopię protokołu jury - jeśli Przedsięwzięciem jest konkurs;
 2. fotorelację – jeśli Przedsięwzięciem jest wydarzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2;
 3. pkt. a)-d), f) i g);
 4. pliki z materiałami promocyjnymi Przedsięwzięcia zawierającymi logotyp Stowarzyszenia.

4. Beneficjent może złożyć prośbę o przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, lub zmianę celu wykorzystania Dotacji, o ile nie nastąpi zmiana zasadniczej koncepcji Przedsięwzięcia.

5. Jeśli Beneficjent – w terminie, o którym mowa w ust. 1 - nie zrealizuje Przedsięwzięcia, na które uzyskał dofinansowanie, bądź nie złoży Sprawozdania:

 1. będzie zobowiązany zwrócić kwotę Dotacji, a także
 2. utraci prawo do ubiegania się o Dotacje w ciągu 3 lat od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

 

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Adresem mailowym właściwym w sprawach związanych z Dotacjami, Sprawozdaniami, wszelkimi oświadczeniami lub wnioskami jest: FPT@zaiks.org.pl. Odpowiedzi na pytania będą udzielane wyłącznie Wnioskodawcy/Beneficjentowi lub osobie należycie przez niego umocowanej np. na podstawie pełnomocnictwa zgodnie z zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu .

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.