Rozpoczęcie współpracy

ZAiKS uprawniony będzie do zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na terenie Polski, a także powierzy zarządzania prawami do utworów zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, na obszarach ich działania. ZAiKS będzie na terenie Polski udzielał użytkownikom upoważnienia do korzystania z Twoich utworów oraz będzie inkasował należne Tobie wynagrodzenia autorskie za korzystanie z utworu, w zakresie np. jego utrwalania i zwielokrotniania na nośnikach, rozpowszechnianie utworu drogą jego publicznego wykonania lub odtwarzania, wyświetlanie, wystawianie, nadania radiowe i telewizyjne, bądź każde inne publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. sieć Internet). Będzie także dochodził roszczeń z tytułu bezprawnego wykorzystania Twoich utworów oraz inkasował wynagrodzenia za takie korzystanie z utworów, które według Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie wymaga uzyskiwania zgody autora.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS chroni:

Autorem w świetle prawa autorskiego jest każdy, kto stworzył utwór, czyli dzieło odpowiadające

 • utwory muzyczne (muzyka poważna, muzyka rozrywkowa, muzyka jazzowa itp.)
 • utwory słowno-muzyczne (piosenki, pieśni, arie, itp.)
 • utwory słowne (wiersze, monologi, dialogi, skecze, utwory dramatyczne, monodramy itp.)
 • utwory słowne (scenariusze filmowe, dialogi i komentarze filmowe) stworzone z przeznaczeniem do rozpowszechniania w utworze audiowizualnym
 • utwory choreograficzne

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS nie chroni:

 • pomysłów,
 • patentów,
 • scenariuszy i konspektów programów, audycji radiowych i telewizyjnych,
 • publicystyki,
 • wywiadów,
 • programów komputerowych,
 • czołówek graficznych,
 • zapowiedzi, wizerunków, 
 • logo,
 • nazw zespołów, itp.

i w konsekwencji nie zarządza nimi zbiorowo.

Formy współpracy

Wykonywanie przez ZAiKS zarządu Twoimi utworami odbywać się będzie na podstawie stosownej umowy, jaką zawrzesz ze Stowarzyszeniem.

Powierzenie praw dokonywane jest na czas nieoznaczony, w odniesieniu do wskazanych w nim pól eksploatacji. Powierzający może ograniczyć dokonane powierzenie praw wyłączając pola eksploatacji, lub ograniczyć zarząd do wskazanych terytoriów. Powierzenie praw może być wypowiedziane przez każdą ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec półrocza kalendarzowego.

Twórca niestowarzyszony (NS)

Może otrzymywać wynagrodzenie za wykorzystanie utworów w radio, TV i Internacie.  Nie jest związany z żadną organizacją ochrony. W przypadkach określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) inkasuje dla takiego twórcy wynagrodzenia autorskie za wykorzystanie jego utworów.

W ZAiKS-ie twórców niestowarzyszonych określa się jako „NS”. Inkasuje się dla nich za eksploatację ich utworów na określonych prawem autorskim polach eksploatacji (a następnie dzieli pomiędzy uprawnionych) i wypłaca należne wynagrodzenia autorskie. ZAiKS inkasuje dla twórców „NS” honoraria autorskie m.in. za eksploatację ich utworów na polu nadań, reemisji i wyświetlania. ZAiKS poszukuje autorów, na rzecz których zainkasował wynagrodzenie w celu dokonania stosownej wypłaty.

Twórca niestowarzyszony, aby otrzymać wynagrodzenie powinien złożyć:

Dokumenty i procedury: 

Twórca z umową o zbiorowe zarządzanie prawami z ZAiKS-em

Twórca, niebędący członkiem Stowarzyszenia, którego twórczość stanowi przedmiot prawa autorskiego, może powierzyć ZAiKS-owi prawo do reprezentowania jego interesów w zakresie sprawowania zbiorowego zarządu stworzonymi przezeń utworami. Tę grupę twórców tradycyjnie określamy mianem twórców OP ("ochrona praw").

Powierzając ZAiKS-owi ochronę swoich praw, autor składa w Stowarzyszeniu podpisany dokument Umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi wraz z załącznikami oraz dokonuje zgłoszenia utworów, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu (w celu pobrania formularzy: patrz poniżej Umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi).

Po złożeniu ww. dokumentów oraz po zgłoszeniu utworu pod ochronę, utwór taki – podobnie jak i utwory wszystkich członków ZAiKS-u, zostaje poddany ocenie rzeczoznawców w celu stwierdzenia, czy nosi on znamiona utworu oraz czy nie narusza praw osób trzecich. W przypadku pozytywnej opinii rzeczoznawców utwór wprowadzany jest do kartoteki Stowarzyszenia i powiększa tzw. repertuar ZAiKS-u. Imię i nazwisko twórcy zostaje wprowadzone do rejestru twórców, których prawa ZAiKS reprezentuje, a także na światową listę autorów, kompozytorów i wydawców. Jeśli rzeczoznawca zgłosi uwagi dotyczące utworu, twórca jest zobowiązany do poprawienia zapisu utworu.

Dokumenty i procedury: 

Członkowie ZAiKS-u

Powierzenie praw przez członków następuje na podstawie dokumentu Deklaracja członkowska – zobowiązanie organizacyjne, którego integralną częścią jest umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi.

Więcej o członkostwie w ZAiKS.

Dokumenty i procedury: 

Spadkobiercy twórców

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS ZAiKS sprawuje ochronę w zakresie autorskich praw majątkowych twórców przez siebie reprezentowanych. Ochrona ta trwa przez całe życie twórcy i zgodnie z polskim prawem jest kontynuowana do 70 lat po jego śmierci.

Po śmierci twórcy należące do niego majątkowe prawa autorskie przechodzą w wyniku dziedziczenia na spadkobierców. Są oni nazywani następcami prawnymi lub po prostu spadkobiercami. Zarządzanie prawami autorskimi zmarłych twórców odbywa się na identycznych zasadach, jak zarządzanie utworami twórców żyjących.

Za spadkobiercę uznaje się osobę, która nabyła autorskie prawa majątkowe do utworu(ów) w drodze dziedziczenia. Fakt ten musi być potwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wydanym przez właściwy dla miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy sąd rejonowy lub aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza po spisaniu protokołu dziedziczenia.

Po śmierci twórcy należące do niego majątkowe prawa autorskie przechodzą w wyniku dziedziczenia na spadkobierców. W wyniku postępowania spadkowego wydane zostaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. W postanowieniu tym (lub w akcie poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza) zostają wskazane osoby, które nabyły prawa po zmarłym. Tych uprawnionych nazywamy następcami prawnymi lub po prostu spadkobiercami.

W stosunkach z ZAiKS-em można wyróżnić dwie grupy spadkobierców:

 • spadkobierców członków ZAiKS-u
 • spadkobierców osób niebędących członkami ZAiKS-u, w tym:
  • spadkobierców osób, które złożyły utwory pod ochronę prawną (OP)
  • spadkobierców osób niestowarzyszonych (NS)

Dokumenty i procedury: 

Wydawcy muzyczni i właściciele praw autorskich

Wydawcą muzycznym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów muzycznych, słowno-muzycznych i słownych na podstawie odpowiednich umów, prowadząca we własnym imieniu działalność wydawniczą, stanowiącą jeden z podstawowych przedmiotów jej działalności, polegającą w szczególności na wykonywaniu praw do utworów muzycznych, słowno-muzycznych i słownych, w tym na ich rozpowszechnianiu i podejmowaniu działań marketingowych w odniesieniu do tych utworów oraz na reprezentowaniu interesów
uprawnionych i która otrzymuje w zamian uzgodnioną część przychodów z praw.

W odniesieniu do tzw. umów subwydawniczych (w praktyce dotyczących wyłącznie utworów zagranicznych), wydawcy muzyczni obok wymaganego zgłoszenia utworów przez siebie reprezentowanych, zobowiązani są także do zarejestrowania poszczególnych umów subwydawniczych.

Dokumenty i procedury: 

Małoletni twórca

W przypadku osób małoletnich (osób, które nie ukończyły 18 lat) zarząd majątkiem dziecka sprawują rodzice (lub w ich braku – wyznaczeni przez sąd opiekunowie prawni). 

W przypadku woli zawarcia umowy o zbiorowe zarządzanie autorskimi prawami majątkowymi z ZAiKS w imieniu małoletniego twórcy rodzice powinni uprzednio uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Sąd powinien wyrazić zgodę na zawarcie oraz realizację w imieniu małoletniego umowy o zbiorowe zarządzanie, jak również na zarząd majątkiem małoletniego w zakresie odbioru tantiem. Sądem opiekuńczym jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania osoby małoletniej a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu.

Po uzyskaniu orzeczenia sądu rodzice składają jego prawomocny odpis do ZAiKS-u oraz podpisują wskazane wskazane dokumenty: