Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS

wersja dla osób fizycznych, w związku z zapisaniem się na listę odbiorców newslettera ZAiKS art. 13 RODO

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Hipotecznej 2, 00-092 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000037327, NIP 525-15-71-004, REGON – 000775184. Inspektor Ochrony Danych – Ewelina Zielska, adres e-mail: dane.osobowe@zaiks.org.pl

 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wysyłania Pani/Panu newslettera ZAiKS.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.

 

Komu Stowarzyszenie Autorów ZAiKS będzie udostępniało Pani/Pana dane osobowe?

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS może udostępnić Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. kancelariom prawnym świadczącym na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS usługi prawne,
  2. podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS usługi księgowe lub audytorskie oraz windykacyjne,
  3. podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS usługi związane
    ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
  4. operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
  5. podmiotom, z którymi ZAiKS zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. W przypadku kiedy nie wycofa Pani/Pan zgody, a ZAiKS zaprzestania wysyłania newslettera ZAiKS zastrzega również możliwość usunięcia Pani/Pana danych.

 

Czy mam prawo dostępu do swoich danych osobowych? Czy mogę je poprawić lub zaktualizować.

Tak. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy:

  1. na stronie https://zaiks.org.pl/zaiks-teatr/newsletter
  2. drogą e-mail na adres dane.osobowe@zaiks.org.pl,
  3. bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

 

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym bądź ustawowym? Czy jestem zobowiązany do podawania danych osobowych i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wysyłanie do Pani/Pana newslettera.