Sprawozdania

Sprawozdania za lata 2019 - 2021

 

Poniżej przekazujemy Państwu Roczne Sprawozdania  z działalności za lata  2019r.-2021r. Roczne Sprawozdania  składają się ze Sprawozdania podstawowego, w tym Sprawozdania z wykorzystania potrąceń na działalność  o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym oraz Sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe, zgodnie ze znowelizowanymi w 2021 roku przepisami ustawy o rachunkowości, dotyczącymi wieloosobowego Zarządu, podpisane zostało kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez siedmiu Członków Zarządu, a pozostali Członkowie złożyli oświadczenia, że Sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie.

Przekazujemy też Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdań za lata 2019-2021.

Zgodnie z art. 91 ust.6 ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, organizacja zbiorowego zarządzania  ma obowiązek umieścić na swojej stronie internetowej zatwierdzone  Sprawozdanie.  Sprawozdania, zgodnie z §39 ust. 1 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia, zatwierdzone zostały przez Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

 

Sprawozdania archiwalne (2011-2018)