Sprawozdania

Na podstawie art. 104 ust. 3(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych publikujemy sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za 2011r. sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011r., w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za 2011r. sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości wraz z opinią biegłego rewidenta.