Wydawcy muzyczni i właściciele praw autorskich

Wydawca, którego związki ze stowarzyszeniem wynikają z umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi korzysta z przywilejów, wynikających przede wszystkim z realizacji zadań określonych w § 3 i §4 statutu, obejmujących w szczególności licencjonowanie, inkaso i podział wynagrodzeń autorskich. We wszystkich działaniach wynikających z wykonywania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi obowiązuje zasada równego traktowania bez względu na rodzaj umowy wiążącej autora ze stowarzyszeniem.

Wydawca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w podpisanych przez siebie umowach, tj. do:

  • przestrzegania zasady powierniczej oraz wyłączności powierzenia stowarzyszeniu autorskich praw majątkowych  na czas obowiązywania umowy;
  • dla prawidłowego zarządzania prawami oraz dokonywania rozliczeń należnych wynagrodzeń autorskich - zgłaszania utworów powierzonych wydawcy przez twórców;
  • niezwłocznego powiadamiania ZAiKS-u o zmianach w zakresie danych istotnych dla umowy;
  • nieprzenoszenia praw do poszczególnych utworów