Spadkobiercy twórców

Spadkobierca autora (lub inny uprawniony podmiot), którego związki ze stowarzyszeniem wynikają z umowy powierzenia praw korzysta z przywilejów, wynikających przede wszystkim z realizacji zadań określonych w §§ 3 i 4 statutu, obejmujących w szczególności licencjonowanie, inkaso i podział wynagrodzeń autorskich. We wszystkich działaniach wynikających z wykonywania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi obowiązuje zasada równego traktowania bez względu na rodzaj umowy wiążącej autora ze stowarzyszeniem.

Ponadto jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w podpisanych przez siebie umowach, tj. do:

  • przestrzegania zasady powierniczej oraz wyłączności powierzenia stowarzyszeniu autorskich praw majątkowych na czas obowiązywania umowy;
  • niezwłocznego powiadamiania stowarzyszenia o zawartych przez siebie umowach wydawniczych z wydawcami, których prawa zostały powierzone ZAiKS-owi;
  • dla prawidłowego zarządzania prawami oraz dokonywania rozliczeń należnych autorowi wynagrodzeń autorskich - zgłaszania utworów powstałych w okresie wiązania umowy z ZAiKS-em;
  • niezwłocznego powiadamiania ZAiKS-u o zmianach w zakresie danych osobowych;

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Do wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy (art. 628 Kodeksu Postępowania Cywilnego).