Zacznijmy współpracę

ZAiKS będzie uprawniony do zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce, a także powierzy zarządzanie prawami do utworów zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na obszarach ich działania. ZAiKS będzie udzielał użytkownikom licencji na  korzystanie z twoich utworów oraz będzie inkasował należne ci wynagrodzenia autorskie za korzystanie , w zakresie jego utrwalania, zwielokrotniania na nośnikach i wprowadzenia ich do obrotu, rozpowszechniania drogą publicznego wykonania lub odtwarzania, wyświetlania, wystawiania, nadawania radiowego i telewizyjnego, reemisji oraz publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. w internecie). ZAiKS będzie także dochodził roszczeń z tytułu bezprawnego korzystania z twoich utworów oraz inkasował wynagrodzenia za  korzystanie z nich, które według Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wymaga zgody autora.

Wykonywanie przez ZAiKS zarządu twoimi utworami odbywać się będzie na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, jaką zawrzesz ze Stowarzyszeniem.

Zgodnie z umową o zbiorowe zarządzanie prawa do utworu powierzane są na czas nieokreślony na wskazanych w umowie polach eksploatacji. Powierzający może ograniczyć dokonane powierzenie praw, wyłączając pola eksploatacji lub ograniczyć zarząd do wskazanych terytoriów. Powierzenie praw może być wypowiedziane przez każdą ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec półrocza kalendarzowego.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS nie chroni: pomysłów, patentów, scenariuszy i konspektów programów, audycji radiowych i telewizyjnych, publicystyki, wywiadów, programów komputerowych, czołówek graficznych, zapowiedzi,  wizerunków, logotypów, nazw zespołów, itp. i w konsekwencji nie zarządza nimi zbiorowo.