Wstąp do ZAiKS-u

Jeśli już współpracujesz z ZAiKS-em i zarządzamy twoimi autorskimi prawami majątkowymi, zapraszamy do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

ZAiKS zbiorowo zarządza majątkowymi prawami autorskimi i dba o należne twórcom tantiemy. Udziela licencji na używanie utworów na określonych warunkach i pilnuje, by wykorzystanie twórczości było odpowiednio wynagradzane. A osobom, które należą do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS dodatkowo oferujemy pomoc prawną, finansową i rozbudowane programy socjalne.

W 1970 roku założyliśmy Fundusz Popierania Twórczości, który pomaga autorom i instytucjom sprzyjającym kulturze. W roku 2018 przeznaczyliśmy na ten cel prawie cztery miliony złotych. W 2019 roku wsparliśmy twórców i wydarzenia artystyczne kwotą 6 milionów 587 tysięcy złotych, a w 2020 roku aż 13 milionów 37 tysięcy złotych. I wcale nie zamierzamy spocząć na laurach.

Domy Pracy Twórczej ZAiKS-u to położone w najpiękniejszych zakątkach Polski (Zakopane, Krynica-Zdrój, Sopot, Ustka, Konstancin-Zdrój) wyjątkowe miejsca, które zapewniają autorom i autorkom najlepsze warunki do twórczej pracy. I wypoczynku.

Warto być z nami w ZAiKS-ie.

Co potwierdzają wszyscy z 20 tysięcy twórców i wydawców, których reprezentujemy. Od ponad 100 lat.

Zgodnie ze statutem członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i nadzwyczajnych (§ 13 statutu). Członkom zwyczajnym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze, prawo brania udziału w życiu Stowarzyszenia oraz korzystania z jego urządzeń i pomocy w zakresie objętym statutowymi zadaniami Stowarzyszenia. Członkom nadzwyczajnym przysługują takie same prawa, jakie służą członkom zwyczajnym z wyjątkiem pełni prawa wyborczego. Członkom nadzwyczajnym przysługuje czynne prawo wyborcze do wszystkich władz Stowarzyszenia i Zarządów Sekcji oraz bierne prawo wyborcze do Zebrania Delegatów (§ 14 i § 15 statutu).

Kwestie wygasania i utraty członkostwa reguluje statut (§ 7- § 13).

Statut został uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w dniu 21 października 2019 roku, do KRS został wpisany 23 grudnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Co może członek ZAiKS-u?

Członek nadzwyczajny i zwyczajny może:

 

  • zrzeszać się w odpowiednich sekcjach Stowarzyszenia
  • uczestniczyć w wyborach do władz Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 15 statutu)
  • korzystać z pomocy i opieki socjalnej, w tym zapomóg, zaliczek, Kasy Pożyczkowej Członków Stowarzyszenia
  • korzystać z Domów Pracy Twórczej
  • otrzymywać stypendia z Funduszu Popierania Twórczości
  • uczestniczyć w życiu kulturalnym Stowarzyszenia
  • mieć bezpłatny dostęp do pism informacyjnych i publikacji wydawanych przez Stowarzyszenie
  • wnosić do Rady Stowarzyszenia skargi na uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków
  • wnosić skargi do Sądu Koleżeńskiego

Kto może zostać członkiem?

Jeśli już współpracujesz z ZAiKS-em i zarządzamy twoimi autorskimi prawami majątkowymi, możesz wstąpić do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Członkiem (najpierw nadzwyczajnym) naszego stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem i Procedurą nabywania członkostwa, może zostać twórca lub wydawca muzyczny, który spełnia wymagania opisane w tych dokumentach.

Jak stać się członkiem zwyczajnym?

Członkiem zwyczajnym może zostać członek nadzwyczajny, który legitymuje się dwuletnim okresem przynależności do Stowarzyszenia. Podanie o zmianę statusu członkowskiego należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Należy się także wykazać dorobkiem twórczym, który powstał w okresie, kiedy zainteresowany był członkiem nadzwyczajnym ZAiKS-u.

Pomoc prawna

Wydział Prawny ZAiKS-u świadczy doraźną pomoc prawną osobom, które powierzyły ZAiKS-owi w zarząd swoje autorskie prawa majątkowe oraz członkom Stowarzyszenia w sprawach dotyczących realizacji i ochrony ich praw autorskich. Porady te związane są wyłącznie z kwestiami, które mogą dotyczyć relacji twórcy z ZAiKS-em oraz z podmiotami, które wykorzystują jego twórczość (np. zamawiającymi utwory). ZAiKS nie prowadzi jednak indywidualnych spraw sądowych twórców, jak również nie negocjuje w ich imieniu umów. 

Działalność socjalna ZAiKS-u

ZAiKS prowadzi działalność socjalną, która polega m.in. na udzielaniu z funduszu socjalnego bezzwrotnych zapomóg członkom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Stowarzyszenie udziela również pożyczek z Kasy Pożyczkowej oraz jednorazowych wypłat z funduszu pośmiertnego, wspierających rodzinę zmarłego członka stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia mogą także korzystać z dopłaty do świadczeń lekarskich w wybranych specjalistycznych przychodniach w Warszawie oraz z pobytów w domach pracy twórczej w Zakopanem, Krynicy-Zdrój, Sopocie, Konstancinie-Zdrój i Ustce.

Domy Pracy Twórczej

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z Sekcją Administracyjną.

Zadzwoń lub napisz:

(22) 827 58 75

(22) 556 71 80

(22) 556 72 80

dpt@zaiks.org.pl

Fundusz Popierania Twórczości

Celem Funduszu Popierania Twórczości jest m.in. inicjowanie i wspomaganie wartościowej sztuki, propagowanie twórczości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej rodzajów, które reprezentują wysokie walory artystyczne i wychowawcze, udzielanie pomocy finansowej instytucjom i twórcom, propagującym kulturę polską, a także otaczanie szczególną opieką wartościowych i ambitnych w swej formie i treści utworów artystycznych.

W oparciu o nadsyłane prośby i podania, Zarząd Funduszu Popierania Twórczości może udzielać pomocy finansowej instytucjom propagującym twórczość rodzimą, w tym sztukę ludową i regionalną, współfinansować zjazdy, kongresy i imprezy, których celem jest rozwój i wzbogacenie kultury, fundować jednorazowe stypendia twórcom polskim i zagranicznym, a także zapewniać środki materialne konieczne twórcom do wykonywania zawodu.

Organem administrującym funduszem jest jego zarząd. 

Wejdź na stronę Funduszu Popierania Twórczości.

Opłaty członkowskie

Wysokość opłat członkowskich uzależniona jest od wieku członka Stowarzyszenia, statusu oraz wysokości przychodów z praw.


Opłaty członkowskie dla członków, których przychody z praw za rok poprzedzający obowiązek ich uiszczania wynosiły:


- członkowie zwyczajni powyżej 5000 zł
- członkowie nadzwyczajni powyżej 3000 zł

 

 

 


Wiek członka

Składowe opłat członkowskich za dany rok

 

 

Łączna roczna kwota opłat członkowskich

 Składka     członkowska Fundusz pośmiertny
Do 70 lat   120 zł 60 zł 180 zł
Powyżej 80 lat   60 zł 60 zł 120 zł

 

Opłaty członkowskie dla członków, których przychody z praw za rok poprzedzający obowiązek ich uiszczania wynosiły:

- członkowie zwyczajni poniżej 5000 zł
- członkowie nadzwyczajni poniżej 3000 zł

 

Wiek członka Składowe opłat członkowskich za dany rok Łączna roczna kwota opłat członkowskich
Składka Fundusz pośmiertny Fundusz społeczny
Do 70 lat 120 zł 60 zł 150 zł 330 zł
Powyżej 70 lat 60 zł 60 zł 150 zł 270 zł
Powyżej 80 lat 60 zł 60 zł 0 zł 120 zł