Wstąp do ZAiKS-u

Jeśli już współpracujesz z ZAiKS-em i zarządzamy twoimi autorskimi prawami majątkowymi, zapraszamy do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

ZAiKS zbiorowo zarządza majątkowymi prawami autorskimi i dba o należne twórcom tantiemy. Udziela licencji na używanie utworów na określonych warunkach i pilnuje, by wykorzystanie twórczości było odpowiednio wynagradzane. A osobom, które należą do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS dodatkowo oferujemy pomoc prawną, finansową i rozbudowane programy socjalne.

W 1970 roku założyliśmy Fundusz Popierania Twórczości, który pomaga autorom i instytucjom sprzyjającym kulturze. W roku 2018 przeznaczyliśmy na ten cel prawie cztery miliony złotych. W 2019 roku wsparliśmy twórców i wydarzenia artystyczne kwotą 6 milionów 587 tysięcy złotych, a w 2020 roku aż 13 milionów 37 tysięcy złotych. I wcale nie zamierzamy spocząć na laurach.

Domy Pracy Twórczej ZAiKS-u to położone w najpiękniejszych zakątkach Polski (Zakopane, Krynica-Zdrój, Sopot, Ustka, Konstancin-Zdrój) wyjątkowe miejsca, które zapewniają autorom i autorkom najlepsze warunki do twórczej pracy. I wypoczynku.

Warto być z nami w ZAiKS-ie.

Co potwierdzają wszyscy z 20 tysięcy twórców i wydawców, których reprezentujemy. Od ponad 100 lat.

Zgodnie ze statutem członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i nadzwyczajnych (§ 13 statutu). Członkom zwyczajnym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze, prawo brania udziału w życiu Stowarzyszenia oraz korzystania z jego urządzeń i pomocy w zakresie objętym statutowymi zadaniami Stowarzyszenia. Członkom nadzwyczajnym przysługują takie same prawa, jakie służą członkom zwyczajnym z wyjątkiem pełni prawa wyborczego. Członkom nadzwyczajnym przysługuje czynne prawo wyborcze do wszystkich władz Stowarzyszenia i Zarządów Sekcji oraz bierne prawo wyborcze do Zebrania Delegatów (§ 14 i § 15 statutu).

Kwestie wygasania i utraty członkostwa reguluje statut (§ 7- § 13).

Statut został uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w dniu 21 października 2019 roku, do KRS został wpisany 23 grudnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Co może członek ZAiKS-u?

Członek nadzwyczajny i zwyczajny może:

 

 • zrzeszać się w odpowiednich sekcjach Stowarzyszenia
 • uczestniczyć w wyborach do władz Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 15 statutu)
 • korzystać z pomocy i opieki socjalnej, w tym zapomóg, zaliczek
 • korzystać z Domów Pracy Twórczej
 • otrzymywać stypendia z Funduszu Popierania Twórczości
 • uczestniczyć w życiu kulturalnym Stowarzyszenia
 • mieć bezpłatny dostęp do pism informacyjnych i publikacji wydawanych przez Stowarzyszenie
 • wnosić do Rady Stowarzyszenia skargi na uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków
 • wnosić skargi do Sądu Koleżeńskiego

Kto może zostać członkiem?

Jeśli już współpracujesz z ZAiKS-em i zarządzamy twoimi autorskimi prawami majątkowymi, możesz wstąpić do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Członkiem (najpierw nadzwyczajnym) naszego stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem i Procedurą nabywania członkostwa, może zostać twórca lub wydawca muzyczny, który spełnia wymagania opisane w tych dokumentach.

Jak stać się członkiem zwyczajnym?

Członkiem zwyczajnym może zostać członek nadzwyczajny, który legitymuje się dwuletnim okresem przynależności do Stowarzyszenia. Podanie o zmianę statusu członkowskiego należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Należy się także wykazać dorobkiem twórczym, który powstał w okresie, kiedy zainteresowany był członkiem nadzwyczajnym ZAiKS-u.

Pomoc prawna

Wydział Prawny ZAiKS-u świadczy doraźną pomoc prawną osobom, które powierzyły ZAiKS-owi w zarząd swoje autorskie prawa majątkowe oraz członkom Stowarzyszenia w sprawach dotyczących realizacji i ochrony ich praw autorskich. Porady te związane są wyłącznie z kwestiami, które mogą dotyczyć relacji twórcy z ZAiKS-em oraz z podmiotami, które wykorzystują jego twórczość (np. zamawiającymi utwory). ZAiKS nie prowadzi jednak indywidualnych spraw sądowych twórców, jak również nie negocjuje w ich imieniu umów. 

Działalność socjalna ZAiKS-u

ZAiKS prowadzi działalność socjalną, która polega m.in. na udzielaniu z funduszu socjalnego bezzwrotnych zapomóg członkom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Stowarzyszenie udziela jednorazowych wypłat z funduszu pośmiertnego, wspierających rodzinę zmarłego członka stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia mogą także korzystać z dopłaty do świadczeń lekarskich w wybranych specjalistycznych przychodniach w Warszawie oraz z pobytów w domach pracy twórczej w Zakopanem, Krynicy-Zdrój, Sopocie, Konstancinie-Zdrój i Ustce.

Domy Pracy Twórczej

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z Sekcją Administracyjną.

Zadzwoń lub napisz:

(22) 827 58 75

(22) 556 71 80

(22) 556 72 80

dpt@zaiks.org.pl

Fundusz Popierania Twórczości

Celem Funduszu Popierania Twórczości jest m.in. inicjowanie i wspomaganie wartościowej sztuki, propagowanie twórczości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej rodzajów, które reprezentują wysokie walory artystyczne i wychowawcze, udzielanie pomocy finansowej instytucjom i twórcom, propagującym kulturę polską, a także otaczanie szczególną opieką wartościowych i ambitnych w swej formie i treści utworów artystycznych.

W oparciu o nadsyłane prośby i podania, Zarząd Funduszu Popierania Twórczości może udzielać pomocy finansowej instytucjom propagującym twórczość rodzimą, w tym sztukę ludową i regionalną, współfinansować zjazdy, kongresy i imprezy, których celem jest rozwój i wzbogacenie kultury, fundować jednorazowe stypendia twórcom polskim i zagranicznym, a także zapewniać środki materialne konieczne twórcom do wykonywania zawodu.

Organem administrującym funduszem jest jego zarząd. 

Wejdź na stronę Funduszu Popierania Twórczości.

Opłaty członkowskie

Zgodnie z uchwałą Zebrania Delegatów z dnia 19 czerwca 2023 r. opłaty członkowskie wynoszą: 

- wysokość miesięcznych opłat członkowskich dla członków nadzwyczajnych i zwyczajnych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, których przychody z praw w roku poprzedzającym obowiązek ich uiszczania wynosiły powyżej 3600 zł.

 • Składka członkowska 20 zł
 • Opłata na fundusz pośmiertny 5 zł
 • Łączna miesięczna kwota opłat 25 zł

- wysokość miesięcznych opłat członkowskich dla członków nadzwyczajnych i zwyczajnych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, których przychody z praw w roku poprzedzającym obowiązek ich uiszczania wynosiły poniżej 3600 zł.

 • Składka członkowska 20 zł
 • Opłata na fundusz pośmiertny 5 zł
 • Świadczenia na fundusz społeczny 30 zł
 • Łączna miesięczna kwota opłat 55 zł

Termin opłacania składek lub innych świadczeń członkowskich przypada na dzień 30 czerwca za dany rok.

Płatności można dokonać:

 • za pośrednictwem serwisu zaiks.online po zalogowaniu na koncie twórcy, w zakładce członkostwo
 • tradycyjnym przelewem bankowym na dane:
  • Stowarzyszenia Autorów ZAiKS / ul. Hipoteczna 2, 00 – 092 Warszawa
  • Nr rachunku bankowego:
   03 1240 6292 1111 0011 2589 9139
  • W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko, datę urodzenia (dd-mm-rrrr).