Jak działa FPT

STYPENDIA

O stypendia z Funduszu Popierania Twórczości mogą ubiegać się twórcy (także niezrzeszeni w ZAiKS-ie) na autorskie projekty:

  • muzyczne (nowe kompozycje i nowe aranżacje – we wszystkich gatunkach muzycznych)
  • literackie (stworzenie nowego dzieła wierszem lub prozą, co dotyczy także reportaży, prac naukowych, przekładów)
  • teatralne, filmowe i telewizyjne (scenariusze, choreografia)
  • z dziedziny sztuk wizualnych (dzieła malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, architektoniczne i inne)

Środki z Funduszu Popierania Twórczości służyć mogą wyłącznie indywidualnemu procesowi twórczemu, nie można z nich opłacać pracy innych osób zaangażowanych w realizację projektu stypendialnego.

Stypendia nie mogą być także przeznaczone na działania promocyjne i wydawnicze. 

Regulamin przyznawania stypendiów ze środków FPT

DOTACJE

O dotacje z Funduszu Popierania Twórczości mogą ubiegać się instytucje i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną. Przyznajemy je na przedsięwzięcia kulturalne, promujące rodzimą twórczość. Szczególnie chętnie wspieramy działania o charakterze kolektywnym, w których bierze udział wielu artystów lub wykorzystywana jest twórczość wielu autorów, np.: festiwale, cykle koncertów, wystawy, konkursy i warsztaty twórcze, seminaria i konferencje naukowe.

Środki z dotacji można wykorzystać m.in. na:

  • honoraria autorskie i wykonawcze
  • koszty obsługi, logistyki, najmu przestrzeni i sprzętu
  • działania promocyjne wraz z produkcją materiałów informacyjnych
  • nagrania wydarzeń do dystrybucji online i na potrzeby wydawnicze

Dotacje nie mogą służyć do opłacania licencji z tytułu praw autorskich.

Regulamin przyznawania dotacji ze środków FPT

Co wsparliśmy

ZAiKS dla kultury: zobacz projekty, które wsparliśmy ostatnio.

WNIOSKI

Aby wziąć udział w naborze, Wnioskodawca wypełnia formularz Wniosku w wersji online:

> Wniosek o dotację z FPT

> Wniosek o stypendium FPT

UWAGA:

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS planowany nabór wniosków do FPT w okresie od 1 maja do 15 czerwca br. zostaje zawieszony ze względu na ograniczone środki finansowe.

Informujemy, że następny nabór wniosków w tym roku odbędzie się w terminie od 1 września do 15 października.

SPRAWOZDANIE

Po zrealizowaniu projektu lub przedsięwzięcia, które otrzymało wsparcie z Funduszu Popierania Twórczości, należy złożyć sprawozdanie za pomocą formularzy online:

> Sprawozdanie ze stypendium FPT

> Sprawozdanie z dotacji FPT 

 

W szczególnych okolicznościach, na uzasadnioną prośbę Wnioskodawcy, Wniosek i Sprawozdanie można sporządzić na stosownym formularzu w formie pisemnej i przesłać do Stowarzyszenia pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie wraz z towarzyszącym mu pismem.

Tylko formularze w wersji papierowej wymagają odręcznego podpisu. Wnioski i Sprawozdania złożone przez stronę www nie muszą być podpisywane.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości zadzwoń: (22) 55 67 193 lub napisz: FPT@zaiks.org.pl