Jerzy Myśliński

28.11.2022
Fot. Archiwum ZAiKS-u
Fot. Archiwum ZAiKS-u

Historyk, badacz dziejów środków komunikowania masowego, zmarł w wieku 88 lat. Do sekcji I naszego Stowarzyszenia należał od 1974 roku.

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1956 jako asystent w Katedrze Historii Powszechnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1971 objął stanowisko docenta naukowo-badawczego w Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku, stanowiącej część Instytutu Badań Literackich PAN. Jerzy Myśliński zajmował się głównie problematyką historii prasy i historii politycznej ziem polskich na przełomie tych stuleci; szczególnie interesował go obszar zachodniej Galicji, co uwzględnił w swej pracy doktorskiej w 1963 i późniejszej habilitacyjnej. Prócz etatowej pracy w IBL pełnił również funkcję dyrektora ds. naukowych w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, był członkiem redakcji czasopism naukowych (takich jak „Wiadomości Historyczne” i „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”). Zasiadał w wielu gremiach naukowych, m.in. radzie naukowej IBL, Towarzystwie Naukowym im. Adama Próchnika, Mazowieckim Towarzystwie Naukowym, komitecie redakcyjnym wielotomowego podręcznika polskiego ruchu robotniczego. Publikacje książkowe – liczne i wykraczające poza historię drukowanych czasopism – uzupełniał tekstami pomieszczanymi na łamach tygodników kulturalnych oraz hasłami w encyklopediach i Słowniku Biograficznym.

 

#Jerzy Myśliński
#pożegnania