ZAiKS i GESAC

GESAC (Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów) mieści się w Brukseli i obecnie reprezentuje 32 stowarzyszenia autorskie. ZAiKS należy do GESAC od 2004 roku.

GESAC reprezentuje blisko 1 000 000 autorów lub posiadaczy praw w dziedzinie muzyki, sztuk graficznych i plastycznych, dzieł literackich, dramatycznych i audiowizualnych oraz wydawców muzycznych. Celem GESAC, powstałego w 1990 roku, jest wspieranie i rozwój działalności prawnej, ekonomicznej i kulturowej swoich członków. Nadrzędną rolą GESAC-u jest rzecznictwo interesów wobec instytucji Unii Europejskiej. Polega to na ścisłej współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowanie i wprowadzenie w życie prawodawstwa europejskiego. Powinno ono brać pod uwagę zarówno różnice kulturowe, jak i aspekty ekonomiczne prawa autorskiego, a także odpowiadać wyzwaniom, jakie niesie za sobą rosnące umiędzynarodowienie wymiany dóbr kultury oraz pojawienie się nowych technologii. Wysiłki w zakresie międzynarodowych relacji publicznych polegają między innymi na współtworzeniu rozwiązań prawnych sprzyjających sektorowi kreatywnemu. Na przykład w 2019 roku została przyjęta Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, co ma już realny wpływ na przychody twórców.

 

#ZAiKS na świecie
#GESAC
#współpraca międzynarodowa
#partnerzy ZAiKS-u na świecie