Jak działa ZAiKS

ZAiKS pobiera i przekazuje twórcom oraz innym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych należne im wynagrodzenia autorskie, czyli tantiemy.

  1. Udziela w imieniu uprawnionych zgody (licencji) na korzystanie z przysługujących im utworów.
  2. Pobiera (inkasuje) wynagrodzenia autorskie od firm, instytucji i osób, które wykorzystują twórczość w swojej działalności.
  3. Wypłaca uprawnionym zebrane w ten sposób wynagrodzenia autorskie (tantiemy).

ZAiKS jako organizacja zbiorowego zarządzania działa na podstawie zezwolenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (podobnie jak inne organizacje zbiorowego zarządzania w Polsce). Zezwolenie określa zakres wykonywania zbiorowego zarządu, a MKDNiS jest organem nadzorczym ZAiKS-u.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS działa w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach, ustawę o zbiorowym zarządzaniu, statut i uchwały władz Stowarzyszenia. ZAiKS, założony w 1918 roku przez autorów i kompozytorów, jest samorządny i zarządzany przez stowarzyszonych w nim twórców.

#ZAiKS