Zebranie Delegatów

Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Składa się z członków Zarządów Sekcji i delegatów wybranych na wyborczych Walnych Zebraniach Członków Sekcji. Jest ono zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Kompetencje Zebrania Delegatów określa Statut Stowarzyszenia.

Zebranie Delegatów m.in. udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, zatwierdza sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy, wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz danych finansowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami.

Zebranie Delegatów decyduje także o zmianach w Statucie Stowarzyszenia, powoływaniu, łączeniu i likwidacji Sekcji Stowarzyszenia oraz wysokości składek i innych świadczeń członkowskich.

Zebranie Delegatów co cztery lata wybiera członków Zarządu Stowarzyszenia, jego Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej.

##władze
##ZAiKS
##o nas
#Zebranie Delegatów