Zarząd Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą wybrani przez Zebranie Delegatów: Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia i jego członkowie. Zarząd wybiera ze swego grona dwóch Zastępców Przewodniczącego, Skarbnika oraz Sekretarza.

Do zadań i kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy m.in. realizacja celów Stowarzyszenia i wykonywanie uchwał Zebrania Delegatów, zarządzanie funduszami i majątkiem ZAiKS-u, sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego. Zarząd współdziała z organami państwowymi oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie ochrony praw autorskich i pokrewnych, wykonuje czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, powołuje i odwołuje członków Komisji Repartycyjnej.

W gestii Zarządu pozostaje powoływanie i odwoływanie Dyrektora Generalnego, przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia, a także zwoływanie Zebrania Delegatów oraz ustalanie zasad i trybu wyboru delegatów.

Składanie i przyjmowanie oświadczeń woli przez Stowarzyszenie następuje przez działających łącznie Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia i jego Zastępcę lub Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia albo jego Zastępcę, działających łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem.

##o nas
#Zarząd
#ZAiKS