Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński składa się z przedstawicieli wszystkich Sekcji Stowarzyszenia wybranych na Walnych Zebraniach Członków Sekcji na czteroletnią kadencję. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw wniesionych przez Rzecznika Dyscyplinarnego przeciwko członkom Stowarzyszenia oraz skarg członków na nieprzestrzeganie norm etyki zawodowej lub zasad współżycia koleżeńskiego. 

 

#sąd koleżeński
#zaiks
##o nas