Rada Stowarzyszenia

Rada Stowarzyszenia składa się z przedstawicieli wszystkich Sekcji Stowarzyszenia, wybranych na Walnych Zebraniach Członków Sekcji na czteroletnią kadencję. Rada wybiera z grona swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy m.in. zatwierdzanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego, nadawanie godności członka honorowego i przyznawanie nagród Stowarzyszenia, wydawanie opinii w sprawach działalności Stowarzyszenia, a także rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków, nadania statusu członka zwyczajnego lub skreślenia z listy członków oraz od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

##o nas
#rada stowarzyszenia
#ZAiKS