Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wersja dla osób fizycznych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania w Domu Pracy Twórczej ZAiKS-u – art. 13 RODO

W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), niniejszym przedstawiamy informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania w Domu Pracy Twórczej ZAiKS-u. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Kto jest administratorem pani/pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hipotecznej 2, 00-092 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000037327, NIP 525-15-71-004, REGON – 000775184 („ZAiKS”).

Inspektor Ochrony Danych – Ewelina Zielska, kontakt: dane.osobowe@zaiks.org.pl.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

ZAiKS przetwarza pani/pana dane osobowe w następujących celach:

  • wykonywanie umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania w Domu Pracy Twórczej ZAiKS,
  • wystawienie faktury VAT w związku z pobytem w Domu Pracy Twórczej ZAiKS,
  • dochodzenie i obrona roszczeń.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

ZAiKS przetwarza pani/pana dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • w zakresie celów wskazanych w pkt. 1 i 3 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług zakwaterowania,
  • w zakresie celu wskazanego w pkt. 2 podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa, tj. obowiązek podatkowy.

Komu ZAiKS będzie ujawniał pani/pana dane osobowe?

ZAiKS może ujawniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • kancelariom prawnym świadczącym na rzecz ZAiKS-u usługi prawne,
  • podmiotom świadczącym na rzecz ZAiKS-u usługi księgowe lub audytorskie oraz windykacyjne,
  • podmiotom świadczącym na rzecz ZAiKS-u usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
  • operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz ZAiKS-u,
  • podmiotom, z którymi ZAiKS zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług zakwaterowania, a po jej rozwiązaniu przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później.

Czy mam prawo dostępu do swoich danych osobowych? Czy mogę je poprawić lub zaktualizować?

Tak. Ma pani/pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Ponadto, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy:

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym bądź ustawowym? Czy jestem zobowiązany do podawania danych osobowych i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez panią/pana danych osobowych jest zarówno wymogiem ustawowym, jak i umownym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi ZAiKS-owi zawarcie umowy o świadczenie usług zakwaterowania, jak również wystawienie faktury VAT.

#RODO