Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wersja dla kontrahentów będących osobami fizycznymi, których dane pozyskano z rejestru publicznego

 (wersja 11.3)

 Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hipotecznej 2, 00-092 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000037327, NIP 525-15-71-004, REGON – 000775184 („ZAiKS”).

Inspektor Ochrony Danych – Ewelina Zielska, adres e-mail: dane.osobowe@zaiks.org.pl.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

ZAiKS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonywania umowy licencyjnej pomiędzy Panią/Panem a ZAiKS, w tym w szczególności w celu umożliwienia Pani/Panu korzystania z utworów w sposób przewidziany w umowie licencyjnej oraz w celu obliczenia i poboru należnych wynagrodzeń autorskich,
 2. monitorowania sposobu korzystania przez Panią/Pana z utworów wchodzących w skład repertuaru ZAiKS,
 3. wystawienia faktury VAT w związku z zawartą umową licencyjną,
 4. dochodzenia i obrony roszczeń.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

ZAiKS przetwarza Pani/Pana dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

 1. w zakresie celów wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie czynności niezbędnych do zawarcia umowy licencyjnej,
 2. w zakresie celu wskazanego w pkt 3 podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa, tj. obowiązek podatkowy,
 3. w zakresie celu wskazanego w pkt 4 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes administratora.

Komu ZAiKS będzie ujawniał Pani/Pana dane osobowe?

ZAiKS może ujawniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. kancelariom prawnym świadczącym na rzecz ZAiKS usługi prawne,
 2. podmiotom świadczącym na rzecz ZAiKS usługi księgowe, windykacyjne lub audytorskie,
 3. podmiotom świadczącym na rzecz ZAiKS usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
 4. operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz ZAiKS,
 5. podmiotom, z którymi ZAiKS zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, że w zależności od odbiorcy danych osobowych, zakres ich ujawniania może być różny.

Jakie kategorie danych osobowych zostały pozyskane przez ZAiKS?

Kategorie pozyskanych danych osobowych mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numery NIP i REGON, nr PESEL, firmę.

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania zawartej umowy licencyjnej lub przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później.

Czy mam prawo dostępu do swoich danych osobowych? Czy mogę je poprawić lub zaktualizować?

Tak. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Ponadto, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy:

 1. drogą e-mail na adres dane.osobowe@zaiks.org.pl,
 2. bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS lub właściwej Dyrekcji Okręgowej.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakie jest źródło pochodzenia danych osobowych?

ZAiKS pozyskał Pani/Pana dane osobowe z publicznych rejestrów danych, w szczególności takich jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy.

#RODO