Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla osób zakładających Konto w Serwisie eLicencje

(wersja 31.3)

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie (00-092), przy ul. Hipotecznej 2, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS 0000037327, NIP 525-15-71-004, REGON 000775184 („ZAiKS”). Inspektor Ochrony Danych – Ewelina Zielska, adres e-mail: dane.osobowe@zaiks.org.pl.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

ZAiKS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. utworzenia Pani/Pana Konta Użytkownika w Serwisie ZAiKS Online i świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
 2. umożliwienia Pani/Panu zawierania umów licencyjnych za pośrednictwem ZAiKS Online,
 3. monitorowania sposobu korzystania przez Panią/Pana z utworów wchodzących w skład repertuaru ZAiKS-u,
 4. dochodzenia i obrony roszczeń w związku z zawartą umową licencyjną,
 5. wystawienia faktury VAT w związku z zawartą umową licencyjną.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

ZAiKS przetwarza Pani/Pana dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

 1. w zakresie celów wskazanych w pkt 1-4 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: zawarta umowa licencyjna oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, która umożliwia korzystanie z Serwisu ZAiKS Online, dodatkowo, w zakresie pkt 2 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na ZAiKS wynikający z art. 120 ust. 4 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
 2. w zakresie celu wskazanego w pkt 5 podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa, tj. obowiązek podatkowy.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym bądź ustawowym? Czy jestem zobowiązany do podawania danych osobowych i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zarówno wymogiem ustawowym (obowiązek wystawienia faktury VAT, przepisy ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi), jak i umownym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi
ZAiKS zawarcie umowy licencyjnej i wystawienie faktur VAT. 

Komu ZAiKS będzie ujawniał Pani/Pana dane osobowe?

ZAiKS może ujawniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. kancelariom prawnym świadczącym na rzecz ZAiKS-u usługi prawne,
 2. podmiotom świadczącym na rzecz ZAiKS-u usługi księgowe lub audytorskie oraz windykacyjne,
 3. podmiotom świadczącym na rzecz ZAiKS-u usługi związane ze wsparciem informatycznym
  i programistycznym,
 4. operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz ZAiKS-u,
 5. podmiotom, z którymi ZAiKS zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, że w zależności od odbiorcy danych osobowych, zakres ich ujawniania może być różny.

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której utworzono Pani/Pana Konto w Serwisie ZAiKS Online oraz przez cały okres obowiązywania umowy licencyjnej zawartej przez Serwis eLicencje. Po rozwiązaniu tych umów Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później.

Czy mam prawo dostępu do swoich danych osobowych? Czy mogę je poprawić lub zaktualizować?

Tak. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania. Dostęp do danych osobowych jest możliwy:

 1. drogą e-mail na adres: dane.osobowe@zaiks.org.pl,
 2. bezpośrednio w siedzibie ZAiKS-u.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

#RODO