Informacja o danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji

Administratorem pani/pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacyjnym jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie przy ul. Hipotecznej 2, wpisane do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 000037327 (dalej: „Administrator”).

 • Celem przetwarzania pani/pana danych osobowych przez Administratora jest prowadzenie procesu rekrutacji na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 • Podstawą prawną przetwarzania pani/pana danych osobowych jest obowiązek wynikający z kodeksu pracy dotyczący zbierania określonych danych oraz pani/pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 • Odbiorcami pani/pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym Administrator może ujawniać dane osobowe, mogą być:
  • firmy audytorskie, które prowadzą świadczą usługi audytorskie na rzecz Administratora;
  • lekarze lub placówki medyczne, które prowadzą okresowe badania lekarskie lub inne podobne;
  • kancelarie prawne świadczące obsługę prawną Administratora;
  • firmy informatyczne i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora.
 • Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie przekraczający 1 roku, chyba że wyrazi pani/pan zgodę na przechowywanie danych osobowych przez okres dłuższy, w szczególności w celu prowadzenia kolejnych procesów rekrutacji.
 • Ma pani/pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie pani/pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma pani/pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Ma pani/Ppn prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Zielska, kontakt: dane.osobowe@zaiks.org.pl

 

#RODO