Sprawozdania

Sprawozdania 

Poniżej przekazujemy Państwu kolejne roczne Sprawozdanie  z działalności za 2022 rok, które składa się ze Sprawozdania podstawowego, w tym Sprawozdania z wykorzystania potrąceń na działalność  o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym oraz Sprawozdania finansowego.

Przekazujemy też Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania.

Sprawozdanie, zgodnie z §39 ust. 1 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia, zatwierdzone zostało przez Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w dniu 19 czerwca 2023 roku.

Sprawozdanie publikujemy zgodnie z przepisami art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, które obligują Stowarzyszenie Autorów ZAiKS jako organizację zbiorowego zarządzania, do umieszczenia Sprawozdania na swojej stronie internetowej.

Informujemy, że zgodnie ze znowelizowanymi w 2021 roku przepisami ustawy o rachunkowości, dotyczącymi wieloosobowego Zarządu, Sprawozdania finansowe począwszy od 2021 roku, podpisywane są kwalifikowanymi podpisami elektronicznym przez siedmiu Członków Zarządu, a pozostali Członkowie Zarządu składają pisemne oświadczenia, że Sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie.

 

Sprawozdania archiwalne (2011-2018)