Sprawozdania

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu Roczne sprawozdanie z działalności za 2019 r., które składa się ze Sprawozdania podstawowego, Sprawozdania finansowego, Sprawozdania z wykorzystania potrąceń na działalność  o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym. Ponadto przekazujemy Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2019 r.

Zgodnie z art. 91 ust.6 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, organizacja zbiorowego zarządzania  ma obowiązek umieścić na swojej stronie internetowej zatwierdzone  Sprawozdanie. Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Sprawozdanie zatwierdza Zebranie Delegatów. Z powodu pandemii i niemożności zwołania Zebrania Delegatów Sprawozdanie nie zostało zatwierdzone.

Zgodnie z sugestią MKDNiS dotyczącą opublikowania Sprawozdania bez wymaganego zatwierdzenia, a co za tym idzie wyrażeniem przez ministerstwo zgody na odstąpienie od tego prawnego wymogu, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o umieszczeniu na stronie internetowej ZAiKS-u Rocznego sprawozdania z działalności za 2019 r., pomimo, że nie jest ono zatwierdzone.