Sprawozdania

Raport 2018 - 2021

Sprawozdania za lata 2019 i 2020

 

Poniżej przekazujemy Państwu Roczne Sprawozdania  z działalności za 2019r. oraz za 2020r. Roczne Sprawozdania  składają się ze Sprawozdania podstawowego, w tym Sprawozdania z wykorzystania potrąceń na działalność  o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym oraz Sprawozdania finansowego. Przekazujemy też Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdań za lata 2019 i 2020.

Zgodnie z art. 91 ust.6 ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, organizacja zbiorowego zarządzania  ma obowiązek umieścić na swojej stronie internetowej zatwierdzone  Sprawozdanie.  Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Sprawozdanie zatwierdza Zebranie Delegatów.
Z powodu pandemii i niemożności zwołania Zebrania Delegatów, Sprawozdania nie zostały zatwierdzone.

Zgodnie z sugestią MKDNiS dotyczącą opublikowania Sprawozdań bez wymaganego zatwierdzenia, a co za tym idzie wyrażeniem przez ministerstwo zgody na odstąpienie od tego prawnego wymogu, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o umieszczeniu na stronie internetowej ZAiKS-u Rocznego Sprawozdania z działalności za 2019 r. i 2020 r., pomimo, że nie są one zatwierdzone.

Sprawozdania archiwalne (2011-2018)