Zarejestruj utwór

Szybko, prosto, korzystnie

Jeśli masz już zarejestrowany w ZAiKS-ie utwór, to przejdź na zaiks.online. Jeśli twoje utwory nie mogą być rejestrowane online lub rejestrujesz utwór po raz pierwszy, znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje.

Podstawowy warunek

W ZAiKS-ie można zarejestrować utwory, które wcześniej były rozpowszechnione: wykonane publicznie, utrwalone na nośniku audio, audio-video i wprowadzone do obrotu, nadawane w mediach, umieszczone w internecie. Nie dotyczy to utworów z kategorii tzw. wielkich praw (np. teatr, opera, duże formy literackie.)

Jeśli pojawią się pytania, prosimy o kontakt:

Rejestracja tradycyjna:

rejestracja.utworow@zaiks.org.pl

(22) 55 67 120

Rejestracja online:

rejestracja.online@zaiks.org.pl

(22) 55 67 120 

Rejestracja pierwszego utworu

Rejestrację utworu w ZAiKS-ie poprzedza prawidłowe zgłoszenie utworu do rejestracji. W uproszczeniu proces rejestracji utworu muzycznego lub słowno-muzycznego przebiega następująco.

Do formularza zgłoszeniowego utworu muzycznego i słowno-muzycznego (z dziedziny małych praw) trzeba dołączyć kilka załączników. Ważnym załącznikiem jest tzw. fortepianówka, czyli pełen wyciąg fortepianowy (akompaniament na obie ręce plus głos) lub pełna partytura podpisana na końcu przez kompozytora lub kompozytorów. W przypadku utworu słowno-muzycznego (piosenki) minimum osiem taktów musi zawierać tekst, jednak w przypadku utworu hiphopowego tekst należy wpisać pod wszystkimi nutami. Dodatkowo jest potrzebny oddzielny egzemplarz całego tekstu podpisany na końcu przez wszystkich jego twórców.

Tak przygotowany utwór wraz z umową o zbiorowe zarządzanie należy nam przesłać bądź dostarczyć osobiście. Utwór zostanie poddany ocenie rzeczoznawców w celu stwierdzenia, czy nosi znamiona utworu oraz czy nie narusza praw osób trzecich. Następnie zarejestrujemy utwór na podstawie decyzji Zarządu. Utwór  otrzyma numer ISWC (International Standard Work Code) – to kod, który definiuje utwór muzyczny jako unikalny, niematerialny utwór. Ułatwi on identyfikację twojego utworu na całym świecie.

Osoby niestowarzyszone, które złożą Formularz danych osobowych oraz Oświadczenie dot. rejestracji online, mogą utworzyć konto w naszym serwisie i potwierdzać zgłoszenia uprawnionych twórców lub wydawców (którzy podpisali Umowę o zbiorowe zarządzanie).

Jednak, aby odebrać należne im, jako osobom niestowarzyszonym, wynagrodzenia z tytułu emisji radiowych i telewizyjnych, osoby te będą musiały raz jeszcze przedłożyć ww. Formularz danych osobowych, tym razem poświadczony przez notariusza lub pracownika ZAiKS-u.

Następne utwory możesz zgłaszać online, bez fortepianówki, wystarczy plik cyfrowy zgodny z wymaganiami opisanymi tutaj. W przypadku muzyki poważnej zapis nutowy wciąż jest wymagany. 

W przypadku pozytywnej opinii rzeczoznawców utwór wprowadzany jest do kartoteki stowarzyszenia i powiększa repertuar ZAiKS-u.

Imię i nazwisko twórcy zostaje wprowadzone do rejestru twórców. Jeśli rzeczoznawca zgłosi uwagi dotyczące utworu, twórca jest zobowiązany do poprawienia zapisu utworu.

WAŻNE DLA WYDAWCÓW: Jeśli chcesz zarejestrować w Polsce utwór, który był wcześniej zarejestrowany za granicą, należy także zgłosić do ZAiKS-u poszczególne umowy subwydawnicze.

Szczegółowy tryb zgłaszania i rejestracji utworu w ZAiKS-ie określa Regulamin zgłaszania i rejestracji utworów wraz z załącznikami.

Kolejna rejestracja

Co zarejestrujesz przez zaiks.online

 • własne utwory słowne, muzyczne i słowno-muzyczne
 • utwory słowno-muzyczne, w których twórcą drugiej warstwy (muzyki lub tekstu) jest osoba żyjąca, która podpisała z ZAiKS-em umowę o zbiorowym zarządzaniu i zarejestrowała już przynajmniej jeden utwór
 • utwory słowno-muzyczne, w których druga warstwa należy do domeny publicznej (których twórcy zmarli 70 lat temu lub wcześniej). 
 • utwory, których współtwórcy dokonali ich rejestracji w innej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w innym kraju
 • utwory, których współtwórcy są osobami niestowarzyszonymi, ale złożyły w ZAiKS-ie Formularz danych osobowych oraz Oświadczenie dot. rejestracji online, co umożliwi im utworzenie konta w naszym serwisie i potwierdzanie zgłoszeń z ich udziałem dokonanych przez uprawnionych współtwórców lub wydawców.

Czego nie zarejestrujesz przez zaiks.online

Utwory, które trzeba zarejestrować w ZAiKS-ie osobiście lub wysyłając dokumenty pocztą

 • utwory, których współtwórcy nie żyją, ale od ich śmierci nie minęło jeszcze 70 lat. Należy wtedy dołączyć formularz zgłoszeniowy z pisemną zgodą spadkobierców
 • opracowania cudzego utworu
 • utwory z dziedziny „wielkich praw” (np. sztuki teatralne)
 • utwory choreograficzne

 

Co chroni ZAiKS

 • utwory muzyczne
 • utwory słowno-muzyczne
 • utwory słowne
 • utwory słowne, muzyczne i słowno-muzyczne stworzone z przeznaczeniem do rozpowszechniania w utworze audiowizualnym
 • utwory choreograficzne
 • utwory pantomimiczne

ZAiKS nie chroni

 • pomysłów
 • patentów
 • scenariuszy i konspektów programów oraz audycji radiowych i telewizyjnych
 • publicystyki
 • wywiadów
 • programów komputerowych
 • czołówek graficznych
 • zapowiedzi
 • wizerunków
 • logotypów
 • nazw zespołów

Wielkie i małe prawa

Zwyczajowo utwory chronione przez ZAiKS dzielimy na dwie kategorie: wielkich i małych praw. 

Wielkie prawa

Zaliczają się nich utwory stanowiące duże formy będące zamkniętą całością tematyczną:

 • utwory słowne o charakterze epickim (powieść, opowiadanie, nowela, bajka) oraz utwory liryczne (poemat, bajka poetycka)
 • utwory dramatyczne: dramat, tragedia, komedia, farsa, słuchowisko
 • w dziedzinie utworów słowno-muzycznych utwory dramatyczno-muzyczne: opera, operetka, komedia muzyczna, bajka muzyczna, musical, śpiewogra
 • utwory pantomimiczne i choreograficzne (pantomima i balet)

Do kategorii wielkich praw zalicza się także fragmenty utworów z kategorii wielkich praw, stanowiące zamkniętą kompozycyjnie całość tematyczną, jak np. akt opery, dramatu, baletu.
Nie zalicza się do kategorii wielkich praw fragmentów utworów, które nie stanowią zamkniętej kompozycyjnie całości tematycznej, w szczególności: arii operowej, arii operetkowej, uwertury, sceny baletowej z opery lub baletu i innych form scenicznych.
Mogą to być zarówno utwory oryginalne, jak i ich opracowania, przeróbki, tłumaczenia czy adaptacje.
Utworów z tej kategorii nie można zarejestrować przez zaiks.online.

Małe prawa

Zaliczają się do nich drobne utwory słowne, muzyczne, słowno-muzyczne, choreograficzne oraz pantomimiczne. Na przykład krótki utwór wierszowany, skecz, monolog, piosenka (samego tekstu piosenki nie można zgłosić - utwór rejestruje się w takiej formie, w jakiej jest eksploatowany), utwór instrumentalny, piosenka reklamowa, muzyka do reklamy, sygnał, dżingiel, repryza cyrkowa, układ choreograficzny czy scenariusz filmowy (dwóch ostatnich nie zarejestrujemy w zaiks.online).

Do kategorii małych praw zalicza się fragmenty utworów stanowiących duże formy, o ile te fragmenty nie stanowią zamkniętej kompozycyjnie całości tematycznej (aria operowa, aria operetkowa, uwertura, scena baletowa z opery lub baletu).
Utwory z tej kategorii można zarejestrować przez zaiks.online.