RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla kontrahentów będących osobami fizycznymi, których dane pozyskano z rejestru publicznego

 

Kto jest administratorem pani/pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie przy ul. Hipotecznej 2, 00-092 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000037327, NIP 525-15-71-004, REGON – 000775184 („ZAiKS”).

Inspektor Ochrony Danych – Ewelina Zielska, adres e-mail: dane.osobowe@zaiks.org.pl.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

ZAiKS przetwarza pani/pana dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcie i wykonywanie umowy licencyjnej pomiędzy panią/panem a ZAiKS-em, w tym w szczególności w celu umożliwienia pani/panu korzystania z utworów w sposób przewidziany w umowie licencyjnej oraz w celu obliczenia i poboru należnych wynagrodzeń autorskich;
 • monitorowanie sposobu korzystania przez panią/pana z utworów wchodzących w skład repertuaru ZAiKS-u;
 • wystawienie faktury VAT w związku z zawartą umową licencyjną;
 • dochodzenie i obrona roszczeń.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

ZAiKS przetwarza pani/pana dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w zakresie celów wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie czynności niezbędnych do zawarcia umowy licencyjnej;
 • w zakresie celu wskazanego w pkt. 3 podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa, tj. obowiązek podatkowy;
 • w zakresie celu wskazanego w pkt. 4 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes administratora.

Komu ZAiKS będzie ujawniał pani/pana dane osobowe?

ZAiKS może ujawniać pani/pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • kancelariom prawnym świadczącym usługi prawne na rzecz ZAiKS-u;
 • podmiotom świadczącym na rzecz ZAiKS-u usługi księgowe, windykacyjne lub audytorskie;
 • podmiotom świadczącym na rzecz ZAiKS-u usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym;
 • operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz ZAiKS-u;
 • podmiotom, z którymi ZAiKS zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, że w zależności od odbiorcy danych osobowych, zakres ich ujawniania może być różny.

Jakie kategorie danych osobowych zostały pozyskane przez ZAiKS?

Kategorie pozyskanych danych osobowych mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numery NIP i REGON, numer PESEL, nazwę firmy.

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania zawartej umowy licencyjnej lub przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych bądź roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później.

Czy mam prawo dostępu do swoich danych osobowych? Czy mogę je poprawić lub zaktualizować?

Tak. Ma pani/pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Ponadto, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy:

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakie jest źródło pochodzenia danych osobowych?

ZAiKS pozyskał pani/pana dane osobowe z publicznych rejestrów danych, w szczególności takich jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy.

 

 

#RODO